دانلود رایگان بررسی و مقایسه نتایج حاصل از محاسبه تنش در بدنه فشار یک زیردریایی در دو روش المان محدود و استفاده از روابط عددی استاندارد دریایی GL

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی و مقایسه نتایج حاصل از محاسبه تنش در بدنه فشار یک زیردریایی در دو روش المان محدود و استفاده از روابط عددی استاندارد دریایی GL :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

زیردریاییها به سبب عمقروی به عنوان اصلیترین مزیت خود, نیازمند بهرهگیری از سازهای با قابلیت تحمل فشار هیدرواستاتیک میباشند. بدنه فشار یک زیردریایی, نقش اصلی در تحمل فشار را دارد و الزامات طراحی خاص خود را میطلبد. در این مقاله به بررسی روند تحلیل تنش بدنهفشار یک زیردریایی مفروض و با مشخصاتی بهینه شده از یک زیردریایی واقعی آلمان در جنگ جهانی دوم, به عنوان الگویی در تحلیل تنش بدنهفشار زیردریاییها پرداخته میشود. استفاده از مبانی استانداردهای دریایی و معیارهای آن در طراحی, امروزه در علوم مهندسی دریایی جایگاه خاص و پرکاربردی دارد. در این میان استانداردGL در حوزه محاسبه تنش در بدنه فشار زیردریاییها و ارائه روابط محاسبهای و معیارهای رد وقبولی در بدنه فشار از جمله استانداردهای معتبر و پرکاربرد است. واضح است روابط تحلیلی و پیشنهادی استانداردها دارای قطعیت نبوده و همواره با خطاهایی همراه هستند. مقاله حاضر به بررسی تحلیل سازه یک زیردریایی مفروض, از حیث تعیین مقادیر تنش در قسمتهای مختلف بدنه فشار از دیدگاه استاندارد GL و دیدگاه روش المان محدود با مدلسازی زیردریایی در نرمافزار تحلیلگر و مقایسه نتایج آنها میپردازد. اعتبارسنجی نتایج حاصل از دو روش و مقادیر انحراف, در 6 ناحیه مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد

لینک کمکی