دانلود رایگان بررسی و محاسبه نیروی هیدرودینامیکی وارد بر بدنه قایق پرنده با رویکرد طراحی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی و محاسبه نیروی هیدرودینامیکی وارد بر بدنه قایق پرنده با رویکرد طراحی :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در کار حاضر به محاسبه نیروی هیدرودینامیکی وارد بر بدنه قایق پرنده در شرایط مختلف با درنظر گرفتن اثر نیروی شناوری, شتاب گرانش و دیگرمشخصه های هندسی می پردازیم. شناخت پارامترهای موثر بر بارگذاری هال کشتی, هواپیماهای چند زیست, پرنده اثر سطحی و قایق های پرنده ازاهمیت بالایی در طراحی, تعمیر و نگهدار ی, استحکام و پ ای داری ای ن وس ایل در برابر ضربه ناش ی از س یال دارد. در ای ن مقاله مولفه ه ایهیدرودینامیکی و هندسی موثر بر ضربه ناشی از نفوذ هال و برخورد سیال تعیین و در ادامه نیروی وارد بر سطح مقطع گوه ای به عنوان مدل ی از هندسه واقعی هال مورد محاسبه قرار گرفته است و نتایج با روشهای عددی و آزمایشگاهی مقایسه شده است. نت ایج حاصل از ای ن روش انطباق خیلی خوبی بر داده های عملی دارد و نسبت به روشهای عددی دارای برتری و خطای کمتری می باشد. به کارگیری این روش م ی تواند به عنوان ابزاری کارآمد در تخمین نیروهای وارد بر هال در طراحی تجهیزات دریایی بکارگرفته شود

لینک کمکی