دانلود رایگان بررسی نقاط ضعف و قوت گمرک خرمشهر با تکیه برتحلیل SWOT و QSPM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی نقاط ضعف و قوت گمرک خرمشهر با تکیه برتحلیل SWOT و QSPM :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

گمرک یکی از قدیمی ترین سازمان های اقتصادی کشور است که به عنوان مرزبان اقتصادی, نقش مؤثری در وصول درآمدهای دولت واجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی , بازرگانی و حتی فرهنگی دارد . تحقیق حاضر در راستای ارتقای عملکرد گمرک خرمشهر بهعنوان یکی ازگمرکات مهم استان خوزستان, به شناسایی نقاط قوت وضعف ونیز فرصت ها و تهدیدات پیش رو ی سازمان گمرک بااستفاده از تحلیل سوات ) SWOT ( و ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک ) QSPM ( می پردازد. بررسی فرصت ها و تهدیدها و نقاط ضعف و قدرت موجود در عملکرد حاضر گمرکات کشور با مورد کاوی گمرک خرمشهر با استفاده از روش مصاحبه مستقیم و پرسشنامه انجام پذیرفته است که در نهایت بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته, استراتژی توسعه بازار ومحصول درحال حاضر به عنوان بهترین استراتژی قابل اجرا در گمرک خرمشهر پیشنهاد می گردد

لینک کمکی