دانلود رایگان بررسی میزان سرب , کادمیوم و مس در بافت ماهیچه و کبد ماهی کفشک زبان گاوی پرلکه در دهانه اروند رود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی میزان سرب , کادمیوم و مس در بافت ماهیچه و کبد ماهی کفشک زبان گاوی پرلکه در دهانه اروند رود :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مطالعه میزان غلظت فلزات سرب,کادمیوم,مس در بافت ماهیچه وکبد از ماهی کفشک زبان گاوی پر لکه Pseudorhombus elevantus در دهانه اروند اندازه گیری شد. نمونه های ماهی از پنج ایستگاه که اغلب صید و صیادی درآنجا صورت میگیرد در دو فصل سرد و گرم, در قسمت خروجی اروند به خلیج فارس گرفته شد. 03 نمونه کفشک زبان گاوی پساز صید درون ظروف حاوی یخ به آزمایشگاه منتقل شد و در دمای 03 درجه تا رسیدن مرحله آنالیز نمونه های بافت نگه داری - شدند. بافتهای عضله و کبد نمونه های صید شده تفکیک و جهت سنجش میزان فلزات در بافت های مذکور ازجذب اتمی با شعله استفاده شد. بطورکلی میانگین غلظت فلزات کادمیوم , مس , سرب در طی فصول سرد و گرم نمونه برداری به ترتیب 2/07و3/32و2/78دربافت کبد 0/16و1/78و1/65 در بافت ماهیچه مشاهده شد . نتایج آزمونهای آماری نشان داد که بطور کلی اختلاف معنی داری بین غلظت فلزات سنگین در بافت های کبد و ماهیچه وجود دارد

لینک کمکی