دانلود رایگان بررسی میزان تحمل آسیب بدنه فشار یک زیردریایی از دیدگاه مکانیک شکست, در سناریوهای مختلف عمقروی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی میزان تحمل آسیب بدنه فشار یک زیردریایی از دیدگاه مکانیک شکست, در سناریوهای مختلف عمقروی :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در این مقاله بمنظور ایجاد یک دید تعادلی در معیار ایمنی )دیدگاه عمر مطمئن( و معیار اقتصادی )دیدگاه تحمل آسیب( به تعیین عمر باقی مانده یک زیردریایی که در تستهای دورهای, عویبی در سازه بدنه فشار آن مشاهده شده است, پرداخته میشود. یک زیردریایی واقعی به عنوان نمونهمفروض درنظر گرفته شده و تحلیلها و شبیه سازیها برای مشخصات بدنه فشار بهینه شده این زیردریایی انجام میپذیرد. به زیردریایی مفروض پس از مدلسازی و تعیین نواحی بحرانی آن, یک دسته عیوب فرضی )ترکهایی با عمق مشخص( در ناحیه بحرانی اعمال میگردد. سپس با تعریف 51 سناریو عمقروی محتمل برای اپراتوری زیردریایی, روند رشد ترکها تحت شرایط کاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس قانون پاریس به تخمین عمر زیردریایی و میزان تحمل آسیب بدنه, در حضور این ترکها پرداخته میشود. نهایتاً در قالب نمودارهایی تعداد غوص و صعودها)سیکلهایی( که زیردریایی به صورت ایمن و با وجود این عیوب, میتواند به انجام ماموریت بپردازد, تخمین زده میشود. روند تخمین عمر بااحتساب تنشهای پسماند و تنشهای ناشی از فشار عمق صورت میپذیرد. در تحلیلهای المان محدود از نرمافزار آباکوس و در تحلیلهای عددی از روابط ارائه شده در منابع بهرهگیری میشود

لینک کمکی