دانلود رایگان بررسی کمانش موضعی خطوط لوله دریایی تحت فشارخارج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی کمانش موضعی خطوط لوله دریایی تحت فشارخارج :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

برای فائق امدن به نیازهای درحال رشد به انرژی صنعت نفت و گاز به سمت بهره برداری این منابع ازآبهایعمیق کشیده شدها ست این موضوع باعث پیچیدگی پروژه های فراساحلی شده است بخشی ازاین پیچیدگی ها به مقاومت خط لوله دربرابر فشرده شدن ناشی ازکمانش موضعی د راثر فشارخارجی مربوط میشود که باافزایش عمق لوله گذاری و درنتیجه افزایش فشارخارجی اهمیت این موضوع بیشتر میشود دراین تحقیق خط لوله درحال نصب به عنوان پوسته استوانه ای نازک مدل شده و کمانش موضعی آن درمحدوده الاستیک تحت فشارهیدرواستاتیک بررسی شده است بدین منظور معادلات حاکم و کل انرژی پتانسیل پوسته طویل تحت فشار خارج برمبنای تئوری پوسته دانل استخراج شده است فشاربحرانی بااستفاده ازروش ریتز بدست آمده و نتایج عددی آن با نتایج موجود و استاندارد DNV مقایسه شده است به منظور برسی نتایج المان محدود درمسئله کمانش یک پوسته استوانه ای طویل و نازک درنرم افزار Abaqus هم مدل شده و نتایج آن با نتایج حل نیمه تحلیلی مقایسه شده است درنهایت اثرپارامترهای مختلف مانند ضخامت شعاع و طول روی فشارکمانش مورد بررسی قرارگرفته است

لینک کمکی