دانلود رایگان بررسی عوامل موثربرمزیت رقابتی بنادرآبادان و خرمشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی عوامل موثربرمزیت رقابتی بنادرآبادان و خرمشهر :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بحث رقابت پذیری یکی ازمهمترین دغدغه های تجارت و فعالیتدرمحیط پویا و رقابتی امروز است درسالهای اخیر رقابت فشرده ای دربنادر منطقه برای بدست آوردن سهم بیشتر ازدرامد تخلیه و بارگیری و ترانزیت کالا شکل گرفته است بنابراین ایجادمزیت های رقابتی که مستلزم شناخت فاکتورهای تاثیر گذار بررقابت بنادر و انجام برنامه ریزیهای بلندمدت و استراتژیک را ملزم نموده است این مقاله باهدف شناسایی فاکتورهای تاثیر گذار بررقابت بین بندرخرمشهر وابادانب ه بررسی نحوه رقابت بین بنادرخرمشهر و ابادان و شناسایی عوامل تعیین کننده یمزیت رقابتی و راه های دستیابی به این مزیت ها می پردازد ازبین فاکتورهای شناسایی شده دوفاکتور هزینه های بندر و عملیات تخلیه و بارگیری به عنوان متغیر مستقل درایجادمزیت رقاتی بنادر به عنوان متغیر وابسته بررسی میشوند ابزار جمع اوری داده ها ازطریق توزیع پرسشنامه دربندرخرمشهر می باشد تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه حاکی ازآن است که افزایش سرعت عملیات تخلیه و بارگیری می تواند مهمترین فاکتور تاثیر گذار برمزیت رقابتی بنادر باشد

لینک کمکی