دانلود رایگان بررسی عددی تعادل و پایداری سکوی های نیمه شناور درحالت سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی عددی تعادل و پایداری سکوی های نیمه شناور درحالت سالم :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

درتحقیق حاضرتعادل و پایداری یک سازه ی نیمه شناور ارزیابی شده که باتوجه به نتایج بدست آمده رفتارسازه درشرایط نامتعارف محیطی و بارگذاری قابل پیش بینی است بامطالعاتانجام شده و پیاده نمودن آن برروی نرم افزار متلب مشخصات هیدرواستاتیکی و پایداری مربوط به یک سازه برای دامنه تغییرات آبخور ازحدفاصل آبخور سبک سازه تاآبخورسنگین سازه محاسبه و تهیه میگردد و ازروی خروجی های مربوط به منحنیهای هیدرواستاتیکی میتوان پارامترهای موردنیاز را استخراج نمود پارامترهای مورد مطالعه دراین مقاله شامل تغییر مکان میزان آبخور تن به ازای یک سانتیمتر تغییر آبخور و بازوهای پایداری بازوهای واژگونی ناشی ازباد و موارد مشابه دیگر میباشند بطوریکه بابهره برداری ازاین اطلاعات میتوان ازوجود شرایط مقرر درمورد ایمنی سازه مربوطه اطلاع حاصل نمود درواقع دراین روشها فقط بااستفاده ازیک نمودار یا جدول میتوان منحین تغییرات GZ راب رای شرایط مختلف بارگذاری تهیه نمود بنابراین درکدعددی توسعه یافته تمامی موارد مربوط به تعادل و پایداری سازه های نیمه شناور درحالت سالم درنظر گرفته میشوند

لینک کمکی