دانلود رایگان بررسی عددی پسای هیدرودینامیکی وارد بر بدن انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی عددی پسای هیدرودینامیکی وارد بر بدن انسان :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

غلبه بر مقاومت منجر به افزایش کارآیی شناگر میگردد. جهت تخمین اولیه نیروی مقاوم وارد بر بدن در مراحل اولیه طراحی غالبا ازروشهای شبیه سازی عددی استفاده میشود کارپیشرو به بررسی عددی غیرفعال وارد بربدن شناگرمرد با دستانی درامتداد تنه درعمق 0/9 متری آب تا حداکثر سرعت 7 متر برثانیه اختصاص دارد. مدل بدن شناگر توسط نرمافزارCATIA طراحی و به منظور تحلیل نهایی آن ازحلگرتحلیلی ANSYS CFX استفاده شده است او آنجایی که ماهیت جریان سیال حول بدن در سرعتهای مختلف شنا کاملا اغتشاشی است از چهار مدل اغتشاشی استانداردk استاندار دRSM و SST, k برای مدلسازی جریان پیرامون بدن استفاده شده است نتایج نهایی این بررسی حاکی او یک روند کاهشی و افزایشی شدید در مقدار میانگین ضرایب پسایی دراعدادرینولدز متناظر کمتر از6 10×6 می باشد برای اعداد رینولدز بیشتر از6 20×6 ضرایب پسا به سمت مقدار نسبتا ثابتی میل کرده بطوریکه مقدارمیانگین ضرایب پسایی برای مدلهای اغتشاشی فوق به ترتیب برابر با 0/37و0/335و0/33و0/305 می گردد

لینک کمکی