دانلود رایگان بررسی عددی اثرپارامترهای دریایی و سازه ای درمیزان روگذری موج ازموجشکن توده سنگی با آرمور Xblock

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی عددی اثرپارامترهای دریایی و سازه ای درمیزان روگذری موج ازموجشکن توده سنگی با آرمور Xblock :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دراین تحقیق بااستفاده ازنرم افزار FLOW-3D پدیده روگذری موج ازموجشکن توده سنگی باقطعات آرمور Xblockکه لایه فیلتر و هسته موجشکن بصورت محیط متخلخل مدلسازی شده است و تحت اثربرخورد امواج نامنظم قراردارد بصورت سه بعدی مدلسازی شده است درابتدا بمنظور صحت سنجی نتایج شبیه سازی عددی مدلسازی مطابق با مدل ازمایشگاهی انجام شده دردانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت که نتایج شبیه سازی عددی ازدقت خوبی نسبت به نتایج مدل ازمایشگاهیبرخوردار بود درادامه برای بررسی اثرپارامترهای سازه ای و دریایی درمیزان روگذری مدلسازی برای مقادیر مختلف نسبت تخلخل شیب سازه ارتفاع موج و ارتفاع آب پای سازه انجام شد که نتایج بدست آمده نشان میدهد درنسبت تخلخل پایین باتغییر شرایط دریا و افزایش ارتفاع موج میزان روگذاری با شدت بیشتری نسبت به نسبت تخلخل های بالا افزایش می یابد و همچنین با افزایش ارتفاع آب پایه سازه میزان روگذری افزایش می یابد باتکرار مدلسازی برای شیبهای متفاوت هندسه موجشکن دیده شده درشیب 1-2 باافزایش ارتفاع موج روگذری با شدت بیشتری نسبت به شیبهای تندتر افزایش می یابد و درشیب تند 1-1 مقدارروگذری نسبت به شیبهای ملایم تر بسیارکم می باشد

لینک کمکی