دانلود رایگان بررسی ضرایب شدت تنش در نواحی بحرانی بدنه فشار یک زیردریایی در حضور عیوب (ترک) از دیدگاه مکانیک شکست به روش عددی و المان محدود و مقایسه انحرافها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی ضرایب شدت تنش در نواحی بحرانی بدنه فشار یک زیردریایی در حضور عیوب (ترک) از دیدگاه مکانیک شکست به روش عددی و المان محدود و مقایسه انحرافها :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

شرایط کارکرد و سیکلهای غوص و صعود زیردریاییها, لزوم توجه به پدیده مخرب خستگی را نمایان میسازد. مقاله حاضر به بررسی و تعیین ضرایب شدت تنش بعنوان یکی از پارامترهای اساسی در تحلیل خستگی, میپردازد. توجه به محل, عمق و جهت ترکهایی که در تستهای غیرمخرب و در بازدیدهای دورهای زیردریاییها قابل مشاهده است, امری ضروریست تا بتوان با توجه به شرایط حاکم, در خصوص میزان خطر آنها اظهار نظر نمود. در این مقاله پس از تعیین نواحی بحرانی بدنه فشار یک زیردریایی مفروض از نظر تنش ناشی از فشار هیدرواستاتیک, با اعمال یک دسته عیوب )ترک( فرضی در این ناحیه, به محاسبه ضرایب شدت تنش فشاری و خمشی ناشی از فشار هیدرواستاتیک و ضریب شدت تنشپسماند ناشی از فرآیندهای جوشکاری و بررسی روند تغییرات آنها پرداخته میشود. میزان و چگونگی تاثیر هریک از پارامترهای ضرایب شدت تنشدر ضریب شدت تنش کل و خستگی بدنه بررسی و ضرایب شدت تنش فشاری و خمشی پس از مدلسازی ترکها در نرمافزار به روش المان محدودمحاسبه و با نتایج روش عددی مقایسه گردیده و میزان انحرافها ارائه میگردد. در انجام تحلیلهای المان محدود از نرمافزار آباکوس و در انجام فرآیندهای عددی از روابط ارائه شده در منابع بهرهگیری میشود

لینک کمکی