دانلود رایگان بررسی شرایط تشکیل جریانهای شکافنده و مشخصه های آنها درسواحل مازندران درفصل تابستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بررسی شرایط تشکیل جریانهای شکافنده و مشخصه های آنها درسواحل مازندران درفصل تابستان :
نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

جریانهای ساحلی به سه دسته جریانهای عمود برساحل , درامتداد ساحل و جریانهای بازگشتی تقسیم میشوند جریانهای بازگشتی درحقیقت حرکت برگشتی آبی هستند که تحت تاثیر امواج وارده به ناحیه شکست وهمچنین آورد ناشی ازباد درسمت کناره ساحلی انباشته شده اند و لذا باردیگر به سمت دریا بازمیگردند اینگونه جریانها اغلب بصورت دوره ای درامتداد عمود برخط ساحلی ایجادمیشوند درصورتی که سرعت اینگونه جریانها دراثرتشدید عوامل ایجاد کننده آنها و محدود شدن عرض موثرآنها افزایش یابد میتواند منجر به فرسایش بستر و همچنین خطرآفرینی برای شناگرها شود دراین تحقیق قسمت هایی ازساحل استان مازندران بین نورونکا مورد مطالعه قرارگرفت و بدین منظور دراین محدوده خط ساحلی ازداده های دینامیکی و مورفودینامیکی هفت ایستگاه نکا , فرح آباد, لاریم, نفت چال, دانشگاه مازندران لاریم و نوراستفاده شد حداکثرسرعت جریان شکافنده مربوط به ساحل نوربابزرگی 1/82 متربرثانیه تخمین زده شد همچنین رابطه مستقیمی بین امارغریق سالهای 1380تا1385 باتعداد وسرعت جریانهای شکافنده درسواحل نور, بابلسر و نکا مشاهده گردید مقایسه امارغریق این سواحل نشان میدهد که بیشترین امارغریق مربوط به ساحل بابلسر بوده که درآنجا هم تعدادکانالها زیاد بوده و هم سرعت جریان مقادیر نسبتا بزرگی دارد

لینک کمکی