دانلود رایگان بازرسی بر مبنای ریسک و معرفی روش های تجاری آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان بازرسی بر مبنای ریسک و معرفی روش های تجاری آن :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با گذشت زمان و افزایش طول عمر یک واحد صنعتی, الزامات نگهداری مورد توجه قرار میگیرد. به منظور بهبود ایمنی و دستیابی به عملکرد بهینه, سرمایهگذاری در راستای اصلاح سیستمهای نگهداری ضروری میباشد. بنابراین به منظور کاهشهزینهها, یک برنامه نگهداری سیستماتیک و سودمند برای هر واحد صنعتی الزامی است. یکیی از برنامیه هیای سیسیتماتیک نوین نگهداری در واحدهای صنعتی, فناوری بازرسی برمبنای ریسک است. این فناوری, یک روش جدید و نوظهور در زمینه- های مدیریتی بازرسی میباشد که از ارزیابی ریسک به منظور برنامه ریزی, توجیه و تفسیر نتایج حاصل از بازرسی, آزمایش و پایش استفاده مینماید

لینک کمکی