دانلود رایگان امکان پذیری فرآیند ازدیاد برداشت بااستفاده ازتزریق متناوب آب و گازبصورت امتزاجی وغیرامتزاجی دریکی ازمخازن نفتی فلات قاره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان امکان پذیری فرآیند ازدیاد برداشت بااستفاده ازتزریق متناوب آب و گازبصورت امتزاجی وغیرامتزاجی دریکی ازمخازن نفتی فلات قاره :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اتخاذاستراتژی مناسب برای توسعه صنعت نفت کشور با توجه به الزامات جهانی بازارنفت شرایط داخلی و سهم نفت دراقتصادکشورطی سالهای اخیر درسرلوحه ی برنامه های وزارت نفت قرارگرفته است دراین تحقیق یکی ازمخازن نفتی جنوبی کشور درنظر گرفته شده و سناریوهای مختلف تزریق سیال اعم ازتولید طبیعی تزریق پیوسته گاز امتزاجی و غیرامتزاجی تزریق پیوسته آب و تزریق متناوب آب و گاز امتزاجی و غیرامتزاجی شبیه سازی شده است درمیدان مورد مطالعه بیشترین میزان تولید نفت به سناریو تزریق متناوب آب و گاز امتزاجی دی اکسیدکربن و پس ازآن به تزریق پیوسته گاز امتزاجی دی اکسیدکربن مربوط است تخلیه طبیعی و تزریق پیوسته گاز غیرامتزاجی متان کمترین ضریب بازیافت نهایی نفت را به خود ختصاص داده است درتمامی سناریوهای صورت گرفته مهمترین عامل کاهش دبی تولید افت فشار ته چاه به کمتر از1200پام و تغییر حالت تولید ازدبی ثابت به فشارثابت می باشد

لینک کمکی