دانلود رایگان اکسایش الکلها بابوتیل هیدروپراکسیدوهیدروژن پراکسیددرحضورکاتالیستهای نیکل اکسیدقرارگرفته برپایه نانوگاما آلومینا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان اکسایش الکلها بابوتیل هیدروپراکسیدوهیدروژن پراکسیددرحضورکاتالیستهای نیکل اکسیدقرارگرفته برپایه نانوگاما آلومینا :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دراین مطالعه کاتالیستهای نیکل اکسید برپایه نانوگاما الومینا سنتز شد و خصوصیات آنها با الگوی پراش XrdوSEM بررسی گردید همچنین فعالیت های کاتالیزوری اکسیدهای نیکل ساپورت شده برای اکسایش الکلها به آلدئیدها وکتونها با ترشیوبوتیل هیدروپراکسیدH2O2,TBHP بعنوان اکسیدان درفاز مایع مورد بررسی قرارگرفت برای این اکسیدهای نیکل ساپورت شده برپایه نانوگاما الومینا کاتالیستهای موثری برای اکسایش الکلهایی ازقبیل سیکلوهگزانول بنزیل الکل و هگزانول میباشند درصد تبدیل الکلها به کاتالیست و نوع اکسیدان بستگی دارد مشخص گردید که TBHP اکسیدان بهتری نسبت به H2O2 است ازانجا که حداقل تخریب کاتالیست و درصد تبدیل بالاتر الکلها هنگامی مشاهده میشود که این اکسیدان به کارگرفته میشود

لینک کمکی