دانلود رایگان استفاده از سوسپانسیون سورفکتانت و نانوذرات برای ازدیاد برداشت نفت با استفاده از مدل فیزیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان استفاده از سوسپانسیون سورفکتانت و نانوذرات برای ازدیاد برداشت نفت با استفاده از مدل فیزیکی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر سوسپانسیون سورفکتانت و نانوذرات بر کشش بین سطحی 1 و همچنین زاویه تماس مورد بررسی قرارگرفت, نتایج نشان داد که استفاده از سوسپانسیون سورفکتانت و نانوذرات باعث کاهش کشش بین سطحی میشود,سوسپانسیون سورفکتانت همچنین باعث کاهش زاویه تماس بین قطره آب و سازند شده و ترشوندگی سنگ مخزن به سمت آب دوست میل میکند. با توجه به تأثیری که محلول سورفکتانت با نانوذرات بر زاویه تماس و کشش بین سطحی دارد, می - تواند بهعنوان سیال تزریقی در فرایند ازدیاد برداشت نفت مورد استفاده قرار گیرد و سبب افزایش تولید نفت مخصوصاً در مخازن کربناته شود.

لینک کمکی