دانلود رایگان ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE_MS دربهبود شاخص های ایمنی , بهداشتی, محیط زیستی و اقتصادی سازمان ها و توسعه پایدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE_MS دربهبود شاخص های ایمنی , بهداشتی, محیط زیستی و اقتصادی سازمان ها و توسعه پایدار :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه مفهوم توسعه پایدار به عنوان شعار تفکر جهانی و شاخص مقایسه در میدان رقابت جهانی میان صنایع مختلف مطرح است. بدین معنی که رشد اقتصادی صنایع و رسیدن به حاشیه سود در کنار توجه به سلامت نیروی انسانی و محیط زیست حائزاهمیت است. از این روست که آنچه که بقا و موفقیت سازمان ها و شرکت ها را در دراز مدت تضمین می کند, تنها د اشتن نگرش پیشگیرانه و نظام مند نسبت به موضوع توسعه پایدار است. از نگاهی نوین, هسته مرکزی توسعه پایدار را سیستم مدیریت HSEتشکیل می دهد. در این مطالعه که بصورت موردی انجام شده, کلیه اجزا یک سیستم مدیریتHSEبصورت خلاصه مرور شده و نقش آن در کاهش میزان حوادث و افزایش کارایی در یک شرکت نفتی در خلیج فارس توضیح داده شده است. گزارش فعالیت سیستمHSE در این شرکت با استفاده ازکلیه گزارشات و مستندات مرتبط بررسی گردید. متغیر های مختلفی به عنوان شاخص تعریف شد که توسط آنها, عملکرد سالیانه سیستم HSE در شرکت مربوط ارزشیابی شد. نتایج نشان میدهد که بهبود معنی داری در بهداشت, ایمنی و محیط زیست در طی سالهای 2001 تا 2012 که سیستم HSE استقرار یافته ایجاد شده است میزان LTIF از 0.63 در سال 2001 به 0.08 در سال 2012 کاهش یافته و از مجموع حوادث رخ داده در سال 201 42 درصد از موارد به صورت جراحت ها و مصدومیت های سطحی بوده است. 93 درصد از مجموع گاز های گلخانه ای انتشار یافته مربوط به CO2 می باشد و در سال 2011 و 2012 به ترتیب 43 و 34 از درصد منابع آبی به کار رفته مورد بازیافت و استفاده مجدد قرار گرفت. در بخش مدیریت پسماند 86 تن نفت و 891 تن ضایعات روغنی بازیافت گردید. با اجرای سیستم مدیریتHSE شاخص های مرتبط با سلامت, ایمنی و محیط زیست در طی اجرای سیستم بهبود یافته است.

لینک کمکی