دانلود رایگان ارتقای مدل شکستگی های گسسته با استفاده ازداده های دینامیکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارتقای مدل شکستگی های گسسته با استفاده ازداده های دینامیکی :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

گویش مدرن مهندسی مخازن درتوصیف مخزن شناخت تمامی اطلاعات اساسی سنگ و سیال مخزن است که درتمامی مخزن گسترده شدها ست دراین مطالعه سعی شده است تا بااستفاده ازداده های دینامیکی مدل شبکه شکستگی های گسسته را ارتقا بخشیده و مقدار خطای مدل را کاهش دهیم جهت ارتقا مدل استاتیک دراین مطالعه سعی شده است با استفاده ازابزار چاه ازمایی شرایط چاه ازمایی را به مدل دیکته کرده و شرایط هیدرولیکی مدل مخزن برشرایط واقعی انطباق داده شود درفضای اطراف یک چاه که درآن چاه ازمایی صورت گرفته است براساس شعاع نفوذچاه ازمایی واقعی با استفاده ازدسته شکستگی ها یک شبکه شکستگی گسسته اولیه ایجادمیگردد سپس دراین مدل شکستگی ها یک چاه ازمایی با شرایط چاه ازمایی واقعی شبیه سازی شده و خروجی این مدل با خروجی های چاه ازمایی واقعی مقایسه شده است و به این ترتیب مدل شکستگی های ایجادشده میتواند جوابگوی بهتری برای شرایط هیدرولیکی مخزن باشد

لینک کمکی