دانلود رایگان ارائه روشی با هدف کاهش مصرف بخار در ریبویلر برج های تقطیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارائه روشی با هدف کاهش مصرف بخار در ریبویلر برج های تقطیر :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

از بخار در ریبویلر برج های تقطیر بطور عمده استفاده می شود که در اکثر موارد هزینه تولید یا خرید آن بسیار سنگین تمام خواهد شد و همین امر ضرورت استفاده از روش هائی که منجر به کاهش مصرف بخار شوند را دوچندان می نماید.در اینمقاله کاهش مصرف بخار برای واحد تفکیک و خالص سازی فرآیند تولید آلیل کلراید مورد بررسی قرار گرفته است.در واحد مذکور جمعا در چهار برج تقطیر میزان مصرف بخار برابر با 4380000 کیلوگرم درسال می باشد که قابل توجه می باشد.ابتدا بر اساس فناوری انتگراسیون حرارتی,سناریوئی جهت کاهش مصرف بخار تعریف و سپس سناریو مذکور با استفاده از نرم افزارHYSYSدر فرآیند اعمال گردید.براساس نتایج شبیه سازی,در صورت استفاده از بخار خروجی از راکتور تولید آلیل کلراید بجای بخار در ریبویلرهای چهارگانه,می توان مصرف بخار را تا 96 درصد در واحد تفکیک و تقطیر کاهش داد که بر اساسبرآورد اقتصادی سود حاصله از این طریق برابر با 635520 دلار در سال می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد در واحدهایتولیدی که در راکتور واکنش های بشدت گرمازا رخ می دهد,می توان از این منبع عظیم گرمائی به سود فرآیند و جهت تامین بخار مورد نیاز بخش های مختلف واحد عملیاتی استفاده نمود تا از این طریق میزان مصرف بخار کاهش یابد.

لینک کمکی