دانلود رایگان اثرتغییر غلظت اتانول برساختارو کارایی تماس دهنده غشایی الیاف میان تهی پلی اترایمید جهت دفع گاز دی اکسیدکربن ازمحلول منواتانل آمین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان اثرتغییر غلظت اتانول برساختارو کارایی تماس دهنده غشایی الیاف میان تهی پلی اترایمید جهت دفع گاز دی اکسیدکربن ازمحلول منواتانل آمین :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی نفت, گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

الیاف میان تهی نامتقارن پلی اتر ایمیدتوسط فرایند جایگزینی فازها بااستفاده ازاتانول 0.2و4درصد وزنی به عنوان افزودنی غیرحلال درمحلول پلیمری ساخته شدند الیاف میان تهی ازیک زیرلایه با حفره های بزرگ انگشتی که منشا آن ازسطح داخلی و خارجی بوده و تامیانه غشا ادامه دارد و یک سطح داخلی با منافذ باز تشکیل شده است میزان عملکرد دفع دی اکسید کربن ازمحلول منواتانول آمین بااستفاده ازتماس دهنده غشایی گاز - مایع درغشای تولید شده با 2درصد وزنی اتانول درمحلول پلیمری حداکثر میزان فع نسبت به سرعت مایع بود

لینک کمکی