دانلود رایگان ارزیابی و مدیریت ریسک با استفاده از روش تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن( FMEA ) قبل و بعد از مداخله با هدف تعیین اثر بخش اقدامات کنترلی در یک واحد پتروشیمی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارزیابی و مدیریت ریسک با استفاده از روش تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن( FMEA ) قبل و بعد از مداخله با هدف تعیین اثر بخش اقدامات کنترلی در یک واحد پتروشیمی :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: امروزه شناسایی خطاها و ارزیابی ریسک سیستم ها به منظور پیشگیری از حوادث و پیامدهای حوادث در صنایع نفت وگاز امری ضروری و قابل توجیه می باشد. FMEA یکی از ابزارهای قدرتمند در تجزیه و تحلیل سیستم ها و ارزیابی ریسک می باشد. اینمطالعه با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک با استفاده از روش تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن ( FMEA ) قبل و بعد از مداخله با هدفتعیین اثر بخش اقدامات کنترلی در یکی از واحدهای پتروشیمی تند گویان در سال 22 انجام شده استروش کار: مطالعه صورت گرفته از نوع مداخله ای می باشدکه با استفاده از تکنیک کمی کیفی "تحلیل حالات شکست و اثرات خطا" -FMEA در دو فاز قبل و بعداز مداخله صورت گرفت. در فاز اول کاربرگ های مربوط FMEA با حضور افراد و کارشناسان گروه در محلتکمیل و در نهایت با استفاده از جدول های استاندارد ریسک های شناسایی شده اولویت بندی شد. در فاز دوم و بعد از اقدامات اصلاحیمبتنی بر نتایج فاز اول, دوباره کاربرگ های مربوط به FMEA تکمیل شد. داده های حاصله جهت تعیین اثر بخش اقدامات کنترلی واردنرم افزار spss گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

لینک کمکی