دانلود رایگان ارائه مدل زمانبندی چرخش کاری به منظور حداقل سازی هزینه های خستگی وتخصیص کار با درنظرگیری منحنی یادگیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان ارائه مدل زمانبندی چرخش کاری به منظور حداقل سازی هزینه های خستگی وتخصیص کار با درنظرگیری منحنی یادگیری :
نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی, معدن, نفت و گاز

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این تحقیق با توسعه مفهوم خستگی, کمبود انگیزه یکی از عوامل بروز خستگی معرفی شده و مدلی منطقی ارائه شده است که با استفاده از آن میتوان کارها را به نحوی به کارگران تخصیص دادکه کل هزینه تخصیص کارها یعنی هزینه تخصیص کار و هزینه خستگی کارگران کمینهگردد.همچنین با استفاده از مفهوم منحنی یادگیری مجموعه ای از روابط ریاضی ارائه شده است تا بتوان خستگی کارکنان را اندازه گرفت.ازآنجا که مدل زمانبندی چرخش کاری پیشنهادی از نوع تخصیص چند دوره ای بوده و به صورت مدل عدد صحیح غیرخطی فرموله میشود, در زمره مسائلبهینه سازی ترکیباتی قرار میگیرد. در ادامه از یک مثال عددی برای نمایش کاربردی بودن مدل بهره جستیم. سپس برای غلبه بر پیچیدگی الگوریتمی مدل,یک الگوریتم ژنتیک توسعه داده شده است. برای بررسی کارایی و اثربخشی الگوریتم ژنتیک نسبت به روش هایی که جواب دقیقمسائل را ارائه میکنند, جواب ها را با جواب های بدست آمده از روش الگوریتم مجارستانی در مسائل کوچک و کران های پایین در مسائل بزرگتر را مقایسه کردیم.همچنین در این تحقیق با توجه به میزان انحراف جواب بدست آمده توسط الگوریتم ژنتیک از جواب های الگوریتم مجارستانی, الگوریتم ارائه شده توانایی مطلوبی در یافتن جواب های نزدیک به بهینه مسئله دارد.

لینک کمکی