دانلود رایگان مقاله مبانـی نظـری تحقیـق ورزش وبزهکاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان مقاله مبانـی نظـری تحقیـق ورزش وبزهکاری :

مبانـی نظـری تحقیـق ورزش وبزهکاری
زمینه تئوریک
هدف استفاده از یک چهار چوب تئوریکی آنست که محقق از مطالعه دانشمندانی که در این زمینه کار و تعمق کرده اند کمک بگیرد و بر اساس مطالعه آنها بداند که در تحقیق مورد نظرش بدنبال چه متغیرها و فرضیه هائی باید باشد , بنابراین چهارچوب تئوریکی کمک می کند که مسئله و ابعاد آن تجزیه شود و ارتباط بین اجزا ( یعنی ساخت مسئله ) مشخص و حدود مسئله تعیین گردد. (رفیع پور, 1372,ص5)

مفهوم , وجودهای اعتباری هستند که انسانها برای بیان نیازهای خود و همچنین ایجاد ارتباط با دیگران به کار می برند , مفاهیم در حکم رمزها و علائمی هستند که انسانها و فرهنگ خاص بر اشیا و یک سلسله اعمال و … اطلاق می کنند . اینها در مجموعه فرهنگ یک گروه و جامعه به عنوان زیر ساختها یا زیرساز روابط انسانی تلقی می شوند . شناخت زیر ساختهای یک گروه و جامعه این امکان را به ما می دهد که تبادل فرهنگی و انسانی با آن گروه داشته باشیم , بدین جهت شاید بتوان گفت که مفاهیم بخشی از هر فرهنگی است , لذا شناخت مفاهیم شناختن فرهنگ حاکم بر آن صنف و جامعه را تسهیل می کند .

باز سازی و اصلاح هر فرهنگ از بازسازی و احیا مفاهیم اصیل و مورد پسند آغاز می شود . همچنین توسعه فرهنگی از تبیین دقیق مفاهیم مورد استفاده روز آن جامعه ناشی می شود , خصوصاً وقتی مفاهیم عنصری رنگ یافته از مجموعه عقاید حاکم بر آن مردم باشد . در این صورت مفهوم هویتی از خود ندارند آنچه هست محتویات بینشی ارزش و فرهنگی که در محدوده‌ آ ن رسوب کرده است .

بنابراین مسئولیت تحول فرهنگی و اصلاح فرهنگی را تبیین صحیح مفاهیم در چار چوب اعتقاد و فرهنگ مورد نظر به عهده دارد. (همان , ص8)
پژوهشگر متعهد باید در پی یافتن محتوی مناسب مفاهیم اساسی در ورزش باشد ( در ضمن نبایستی کلی گوئی نمود چرا که اگر چنین کنیم حق مطلب را ادا ننموده ایم , چرا که هدف آنست از طریق تعریف های مورد بررسی , تئوری متغیرهای مورد بررسی و ارتباط بین آنها مشخص شوند ).‌
برای شروع بحث به تعاریف مقدماتی نیاز داریم , نخست به معنای دقیق تعریف Definition باید روشن شود و سپس به تحولی که ورزش از آغاز و در طول حیات خود داشته است اشاره می کنیم .

 

تعریف, مجموع تصورات معلومی است که موجب کشف تصوری مجهول یا موجب تحلیل تصوری معلوم شود . و یا ( جریانی است که طی آن معنی و فضای مفهوم یک واژه به وسیله صفاتی مشخص بر مبنای قواعدی خاص تعیین می گردد ). ( متغیر وابسته و مستقل را تعریف می کنیم )
سابقه یا پیشینه تحقیق
رابطه ورزش با بزهکاری , زمینه ای است که کمتر بدان توجه و مورد پژوهش قرار گرفته است و اگر هم تحقیقاتی صورت گرفته است بیشتر به عنوان جداگانه و ورزش به عنوان متغیر وابسته یکی از عوامل و متغیرهایی بوده است که موثر و از راه‌حل های پیشنهادی بوده برای پر کردن اوقات فراغت و جلوگیری از بزهکاری و انحرافات که در اکثر پایان نامه های تحصیلی که در مورد بزهکاری و انحرافات تحقیق کرده اند ورزش یکی از راههای جلوگیری از بزهکاری بوده است .
اما تمام توجه اینجانب بر عکس اکثر تحقیقات و پژوهش ها بوده است و ورزش را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتم و با توجه به سؤال تحقیق تعاریف کاملی از ورزش را ارائه دادم , رابطه ورزش با بزهکاری زمینه ای است که هنوز نیازمند تحقیقات و پژوهش های پیگیری است تا ماهیت این رابطه روشن شود و ابعاد و عوامل موثر در آن شناسایی گردد .

اما به طور کلی می توان گفت حداقل دو رهیافت وجود دارد که به فهم رابطه میان ورزش و بزهکاری کمک می کند :
رهیافت اول: جبران و ارضای نیازهای روانی اجتماعی که در گزارش هاریکتون(1968) اشاره شده است که اعمال و رفتار جوانان تشویق‌گر و هوادار فوتبال بیانگر وجود رفتارهای ناهنجار و بلکه در بسیاری از اوقات منحرف , کمداشت ثبات عاطفی و ناهشیاری می باشد. مساله انحراف , به ویژه انحرافاتی که به بعد اخلاقی مربوط می‌شوند در آثار مارش, راسر (1978) و کمبل (1982) از دیدگاه روان شناسی اجتماعی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند .

کوهن (1972) به ظهور موج های انحراف جوانان حرفه ای یا بزهکار , نظیر مودها و روکرها , در دهه شصت اشاره کرده و ک . ف . کرادا پولوف دانشمند تربیت‌بدنی اهل شوروی نیز گفته است: ( این دستکش های چرمی را هاله رمانتیک خیره کننده ای فرا گرفته است, موفقیت های ورزشی بر روی رینگ بوکس اغلب نوجوانان را به خود جذب می کند بندرت می توان نوجوان برنا و تندرستی را یافت که نخواهد یک بوکسور شود ) .

وینبرگ و آروند (1952) به پناه بردن بزهکار به بوکس به عنوان نمادی از جبران و فرصتی برای تحرک اجتماعی و رسیدن به مرحله بوکس حرفه ای اشاره کرده اند و…
رهیافت دوم: اصلاح و تربیت
رهیافت دوم بر این فرض استوار است که تا زمانی که ورزش مورد توجه و علاقه چشمگیر نوجوانان بزهکار یا منحرف باشد چرا نباید آن را در جهت درمان و توانبخشی اجتماعی به کار گرفت , زیرا محیطی که در آن فعالیت های ورزشی تحت یک رهبری آگاه انجام می گیرد در حقیقت یک محیط اصلاحی و ارشادی برای تربیت و ســازندگی نوجوانـان و تغییر و تعدیل رفتارهای آنان متناسب با ارزش ها و
هنجارهای جامعه او می باشد ……
در تحقیق سهیرا المهندس (1978) نتایج آزمایش نشان داد که پرداختن به ورزش در برخی از جنبه های شخصیت نوجوان مانند اعتماد به نفس و احساس آزادی و ورزش و پیوند جویی او تاثیر مثبت می گذارد . (الخولی :1381 , ص 250)
ورزش (Sport )

ورزش یکی از شکلهای پیشرفته پدیده حرکت در انسان است. از نظر لغوی اسم مصدر بوده و به معنای ( ورزیدن)‌ و برزیدن مصدر آن یعنی کار کردن, عمل کردن, کوشیدن , پیاپی انجام دادن و ریاضت کشیدن است, (خلجی , ص 46) معادل کلمـه ورزش در زبــان انگلیسـی و فرانسه sport است و در لاتین Diport و ریشه لغوی آن Diport و ریشه لغوی آن Dis Diport به معنای دگرگونی و تغییر است. (الخولی : 1381 ص 32 )

اما آنچه که خود عقیده داریم , ورزش راهی برای سالم سازی تن و روان است, شماری از حرکات مرتب و منظم و مستمر پسندیده فردی و جمعی در طول زندگی بشر است , موجب به ورزی و بهروزی و بسوی کمال رسیدن به روشی که استعدادهای نهفته انسانی را هویدا نموده و هدف آن پیشرفت کمالات انسانی و خود سازی , پلی برای رسیدن به رشد خصلتهای پهلوانی , بزرگواری , جوانمردی و ارتقا توان جسمی می باشد . (درویش, 1373: ص 21 )
ورزش فرهنگی در اصل یک بازدارنده نیرومند است , ورزشی ناب که از انگاره‌های موجود بیرون است و تنها در ذات خود متجلی می شود و اگر بخواهیم فهمی درست از آن داشته باشیم باید از ورزش به معنای ورزیدن و کوشیدن آغاز کنیم که در این معنا است که موجی نو آغاز می شود , آن مصرف انرژی که باعث تکامل تن و روان می شود که ضد تباهـــی , ضد ناتوانی , ضد ناهنجاری , ضد سستی و نادانی و جهل است و همچنانکه حکیم فرزانه توس در شاهنامه می گوید:

زنیرو بود مرد را راستی زسستی کژی آید و کاستی
توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیـــر برنا بود
و شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است.
ژان ژاک رسو ( فرانسوی ) و جان لاک انگلیسی در آثار خود بر اهمیت بازی اشاره می کنند و برای آن ارزشهای آموزشی قایل می شوند , روسو در اثر تربیتی خود به نام امیل می نویسد که در پرورش کودک باید از همان قوانینی پیروی کرد که طبیعت برای ادامه حیات و رشد قوای جسمی و روحی به کار می رود .
فردریک شیلر ( آلمانی ) معتقد است که انسان از راه ورزش کردن , که آمیخته به مقررات است ذیشعور بودن خود را اثبات می کند , و فعالیتهایی بدنی و بازی کودکان مبنای زیستی دارد و انگیزه اصلی را انرژی اضافی در انسان می داند .
هربرت اسپنر ( انگلیسی ) تمایل به پیروز شدن را چون غریزه ای می داند که آیا کودکانی که در حال بازی تفننی و یا والیبال , به فعالیت اشتغال دارند , حتی اگر فعالیت آنها با بازی حرفه ای خیلی تفاوت داشته باشد نیز ورزشکارند؟

همچنانکه تعریف شد ورزش مستلزم به کارگیری مهارتهای جسمانی و توانایی و نیروی شدید جسمانی است این اصطلاحات بخشی از طیف گسترده ای هستند که باعث می شوند گاهی تشخیص مهارتهای جسمانی و غیر جسمانی شرایط حرکتی پیچیده و ساده و همچنین فعالیتهای شدید و غیر شدید و مهارتهای جسمانی پیچیده به عنوان ورزش قابل طبقه بندی نیستند, هنگام طبقه بندی باید محیط و موقعیتی که فعالیت جسمانی در آن به وقوع می پیوند مورد توجه باشد. (خلجی , 1368, ص47 )
ورزش چیست و ورزشکار کیست
هر کسی ورزش کرد ورزشکار نبوده است . زیرا در فرهنگ ما ورزشکار را حرمتی شگرف آمده است . و این واژه دلالت بر آدمی می کند که ورزش کرده یا می‌کند , از ورزش شرف گرفته و شریف شده است , ورزش ما راه به معبد داشته و هاله قدسی گرفته است و حرمت از نام مولای متقیان گرفته و این غیر از رکود شکنی, مدال گیری و کرسی نشینی و مانند اینهاست , ورزشکار را نباید از روی درجات ورزشی رده بندی کرد .

حق اینست که از روی کمالات انسانی درجه بندی کنیم ,‌ کسی را ورزشکار می نامیم که صفات راستی , درستی , شرافتمندی , عزت نفس , بزرگواری را دارد , واژه ورزشکار ما به یقین و دقیق , افلاکی است و از آن دیگران, خاکی است , تلفیق فرهنگی در درازای زمان روی دو جنبه یاده شده , یعنی شرافت و تقدس ,‌چنان کارگر شده که در ذهن هر یک از مردم این سرزمین احترام به ورزشکار با شنیدن نام او یا کلمه ورزشکار نوعی تداعی خود بخودی است , همینکه می شنوی فلانی ورزشکار است به ذهنت می رسد که جوانمرد, شرافتمند, بزرگوار, بخشنده,‌ بلند نظر و فروتن و … هم است. حیف است , دریغ و افسوس است که بدکاران گرچه ورزش نیز کرده باشند خود را ورزشکار بنامند و خود را در پناه قداست این واژه پنهان نموده و زشتکاری کنند .

یکی از شرط های مهم ورزشکاری آزادگی است , آزاده باید از قید شهرت رها باشد , از بندی که دوستی ها و زد وبندها , به گردنش می افکند , آزاد باشد .
راه راست ورزشکاری از کوچه عدالت عبور می کند, در این کوچه رسم بزرگ, رسیدن حق به حقدار است روح ظلم ستیزی ورزشکار , پهلوان و جوانمرد از همین کوچه می گذرد و پرورده می شود در مرام ورزشکاری ( ظلم سرنگون می شود تا عدل جای او نشیند ) ظلم برای آنکه ضد عدل است مذموم و ستردنی می شود .
از اینجا راه ورزشکار از راه عامه جدا می شود . او از آزادگی صعود کرده به آزادی خواهی می رود که رسالت اندیشه به دیگران و بشریت و معیارهای انسانیت از آزادی خواهی و عدالت جوئی متجلی می شود این صفات ‌,‌ این خلق ها , این آیین‌ها, این سیره ها و پندارها بوده که ورزشکاران را آفرین و واژه ورزشکاری را در ذهن فرهنگی عامه عزیز و شریف ساخته است .

هر ورزشکاری ورزشکار نیست
بهتر است گفته شود هر کسی که ورزش می کند ورزشکار نیست , بلکه ورزشکار کسی است که آیین ورزشکاری را مقدمه جوانمردی و راه پهلوانی به باور جان گرفته باشد .
گفتار , کردار و پندارش در این آئین متجلی و متبلور شود و گرنه داشتن یال و کوپال , دلیل ورزشکاری نیست , زور دارد ولی توانمند نیست که :
توانا و دانا و داننده اوست خرد را و جان را نگارنده اوست
توانایی از صفات ایزد یکتاست , زور چون به راه آید و در آیین ورزشکاری و جوانمردی حرکت‌کندبه سوی توانمندی یاتوانایی میل‌می‌کندکه ازصفات حمیده است.
پس : هر گردی گرد است ولی گردو نیست .
آدم اگر زورمند ولی توانا نباشد اسیر است .

آدم اگر پیر شود ولی روشن ضمیر نشود کور باطن است , یعنی پیر شده ولی به جایگاه پیران نرسیده است .
بساط ورزش باید بساطی باشد که در راه پرورش ورزشکار و تعمیم رسم ورزشکاری گسترده شده و صلاحیت داشته باشد اگر ما همه چیز داشته باشیم ولی نتوانیم … ورزشکار بپرورانیم , تردید نکنید که ورزش نداریم . اگر در مسابقه ای حرکتی زشت از ورزشکاری سر زند همگان متاثر می شوند , پس زشتی باب طبع مردم ورزشی نیست , کما اینکه باب طبع مردم معمولی نیز این واکنش اثر دیر پای فرهنگ انسان ساز ایرانی است . (کیهان ورزشی, 19/2/71)
جامعه ورزش باید بداند ورزشکار کیست ؟
نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هرکه طرف کله‌کج نهاد وتندنشست کلاهـــداری و آیین سروری داند
هزار نکته باریکتر ز مو اینجـــــاست نه هر که سـر بتراشد قلندری داند
موقعیت هـا
موقعیتهایی که فعالیت جسمانی در آنها انجام می شود , طیف وسیعی دارد که از موقعیتهای غیر رسمی و بدون ساختار تا موقعیت های رسمی و دارای ساختار قابل طراحی هستند . مثلا ماهیت بازی غیر رسمی و تفننی بسکتبال در زمین بازی را با بازی منظم و رسمی بین دو تیم حرفه ای مقایسه کنید , افراد درگیر در این دو وضعیت , بسکتبال بازی می کنند ولی ماهیت ‌, نتایج و پیامدهای این بازیها متفاوت است , بنابراین سئوالی که پیش می آید این است که آیا هر دوی این گروهها مشغول ورزش هستند ؟

زمانی که جامعه شناسان ورزش , درباره ورزش بحث می کنند .‌ اغلب فعالیت جسمانی رقابتی رسمی و سازمان یافته را در نظر دارند , با توجه به این دیدگاه , گروهی که بازی بسکتبال به صورت غیر رسمی انجام دهند , مشغول ورزش نیستند . بنابراین از نقطه نظر جامعه شناسی ورزش شامل فعالیت جسمانی رقابتی سازمان یافته و نهادینه شده است .
جامعه شناسان , نهادینه شدن را , دوام , الگوهای استاندارد شده و یا مجموعه‌ای از رفتارهایی که برای مدتی از موقعیتی به موقعیت دیگر ادامه یابد , بنابراین هنگامی فعالیت جسمانی ورزش قلمداد می شود که نهادنیه و یا رسمی باشد, یک فعالیت زمانی نهادینه می شود که قوانین حاکم بر فعالیت استاندارد و تقویت شده باشند و سازماندهی و جنبه های تکنیک فعالیت (‌ استفاده از کارشناسان برای آموزش)‌ مورد تاکید قرار گیرد . (مبانی تربیت بدنی, خلجی, 1368, ص47)
محرکهای شرکت در اجرا
تحقق ورزش بستگی به حفظ تعادل بین انگیزه های درونی و بیرونی دارد . هنگامی که رضایت درونی به همراه علاقه بیرونی برای پاداشهای مادی ( پول, مدال,… ) وجود داشته باشند ورزش به وقوع می پیوندد این تعادل همیشه به صورت برابر نیست . ولی وقتی یکی از منابع انگیزشی به طور چشمگیری از دیگری پیشی می‌گیرد, در تجارب شرکت کننده و در ماهیت فعالیت نیز تغییراتی رخ می‌دهد. وقتی که انگیزش درونی شرکت کننده غالب است . سازمان وساختار فعالیت جسمانی به صورت یک بازی در می آید و هنگامی که انگیزش خارجی شرکت کننده مثل پول , مدال , برتری داشته باشد

, فعالیت جسمانی از ورزش به مقوله ای چون نمایش و یا کار و شغل تغییر پیدا می کند . قابل توجه است که در طی ورزشها تعدادی , منابع انگیزشی بین انگیزش بیرونی و درونی در حال تغییر است , در یک لحظه شرکت کنندگان به پیگیری عمل جذب می شوند و پس از فعالیت احساس رضایت می کنند و در لحظات بعد ممکن است با میل به پیروزی , مدال , تشویق و ستایش تماشاگران برانگیخته شوند و روح بازی با میل به کسب پاداشهای بیرونی جایگزین شود .
ورزش متکی بر تواناییها و قابلیتها و امکانات بدنی و حرکتی است و نتیجه به کارگیری درست و اصولی داده های جسم انسان است , در حالی که شیوه های کنترل اجتماعی , فرهنگی در بسترهای فعالیت صورت می گیرد. (همان , ص 47)
بــازی (play )
بازی یک پدیده طبیعی و سرشتین است که ابعاد مهم روانی و اجتماعی خاص خود را دارد .
زیمل simmel بازی را فرایندی برای آماده ساختن کودکان جهت ایفای نقشهای بزرگسالان به شمار می آورد , وبر( Weber )به رواج بازی در طول تاریخ انسانی اشاره می کند , این هر دو نفر به مفهوم بازی به عنوان مجموعه اهدافی که غالبا حس آنها را رهبری می کند , تاکید می ورزند .
مورخ هلندی , هویزینگا (Huizinge ) به بررسی مفهوم بازی از دیدگاه اجتماعی پرداخته و در تعریف آن گفته است : بازی عبارت است از هر گونه فعالیت آزاد که با آگاهی کامل, در بیرون از محیط زندگی عادی انجام گیرد واین خصوصیات
را داراست .
1- غیر جدی است .
2- با علایق مادی پیوند ندارد.
3- در حدود و مرزهای متناسب با خودش محدود است .
4- طبق قواعد مشخص انجام می گیرد .
کایوا ( Caillois) در توصیف و تعریف بازی این شرایط را می گنجاند .
فرد آزاد و مستقل باشد .
پای بند به قیود خاصی نباشد .
رسیدن به نتیجه خاصی را دنبال نکند .
از قواعد از پیش مشخص شده ای تبعیت نکند .
به طور کلی , در زمینه بازی دو گروه از نظرات روان شناسی اجتماعی وجود دارد یک نظریه به بازی به عنوان پدیده ای سازنده نگاه می‌کند, یعنی بازیکنان را برای گونه های دیگری از سازگاری آماده می کند , نظریه دوم تعبیری یا بیانی است و به بازی به مثابه ابزاری برای تعبیر و بیان نیروهای اساسی زندگی می نگرد .
(الخولی, 1381, ص25)

بعد اجتماعی بــازی
از دیدگاه اجتماعی , بازی یکی از راههایی به شمار می آید که جامعه برای کودکان فراهم می آورد تا استعدادها و تواناییهای درونی خود را کشف کنند, ‌به گونه‌ای که این استعدادها و تواناییها در شکل اجتماعی و فرهنگی صحیح کنترل و هدایت شوند . کودکان از طریق بازی شناخت و اطلاعات قابل ملاحظه ای بویژه در خصوص محیط بازی و ابزارها وشرایط آن به دست می آورند و بدین سان , بازی در شکل دهی به جنبه های شناختی و مفاهیم ذهنی کودک ایفای نقش می کند .بازی برخوردار از ویژگی حرکتی , تواناییهای بدنی و مهارتهای حرکتی فراوان را به کودک می دهد و در نتیجه دایره ‌ثروت حرکتی او گردش می یابد به گونه ای که کودک الگوهای حرکتی فراوانی را فرا می گیرد که به او آزادی حرکتی می بخشد و قابلیت و توانایی ادراکات حرکتی اش را بالا می برند .

پدیده بازی از دیرباز روشی برای برقرار کردن ارتباط اجتماعی بوده است , کودک از طریق بازیهای گوناگون , بویژه بازیهایی که در گروههای کوچک انجام گیرد. مهارهای ارتباط اجتماعی را کسب می کند و از این رهگذر مساله بازی نقشها را می‌فهمد و نقش بزرگترها را بازی می کند و می کوشد تا از این نقشها تقلید کند . کودک از خلال مشارکت با کودکان هم سن و سال خود در بازی , ارزشهای پذیرفته شده اجتماعی را می آموزد و به مفهوم داد و ستد و احترام نهادن به مالکیت شخصی و خصوصی پی می برد وبتدریج از خود محوری و خودگرایی دست می کشد و با محیط اطراف سازگاری نشان می دهد و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی آن را می‌پذیرد .

بازی روش اجتماعی خوب و پذیرفته ای است برای این که کودک از طریق گفتار با فعالیتهای حرکتی , خود را نشان دهد و احساسات درونی خویش را بیان کند. بسیاری از اوقات مشاهده می شود که کودکان در حین بازی صداها یا حرکتهای برخی حیوانات و پرندگان را تقلید می کند . گرچه ممکن است کار در چارچوب آهنگین یا موسیقیایی ساده ای صورت گیرد . اما در راستای احیای واکنش یا آزادسازی تمایلات سرکوب شده یا درزمینه جبران هرچند در عالم وهم و خیال ارزش بیانی و اجتماعی مهم و خاص خود را دارد . (همان, ص27)

لینک کمکی