دانلود رایگان تحقیق در مورد کالبد شکافی بهاییت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحقیق در مورد کالبد شکافی بهاییت :

کالبد شکافی بهاییت
میرزا حسینعلی بها پس از برکنار کردن برادرش میرزا یحیی (صبح ازل) و جمع نمودن با بیانی چند به گرد خویش, همانند باب دست به نگارش یک سلسله مبادی زدی که با منعکس نمودن پاره ای از آن پی به آنچه او (آئین بهائی) نامید می بریم.
لازم به یادآوری نیست که فرقه بهائیت همان بابیت با تغییراتی چند می باشد.

یکی از کتابهای میرزا حسینعلی بها (لواح) نام دارد که آن را به زبان عربی نوشته است, ناگفته نگذریم که میزان عربی میرزا حسینعلی در ردیف همان عربی باب است ولی توجیهی که بها ارائه می دهد حتی از توجیه باب هم مضحک تر است: وقتی در مورد غلط های دستوری بها از او سؤال شد گفت:
صرف و نحورا باید با نوشته های من سنجید, نه نوشته های مرا با قواعد صرف و نحو!!
و اینک ترجمه آن نوشته ها:( یادآور می شود که بهائیان و بابیان همواره سعی دارند نوشته های سران آن قوم را بهر بهائی جمع و نابود کنند که خوانندگان با خواندن محتویات آن به خوبی دلیل این کار را خواهند فهمید. تنها اظهار نظری که در مورد آن نوشته ها در اینجا منعکس می کنیم گفته کسروی است که می گوید:

((… باب و بها در قانونگذاری ( یا به گفته خودشان: احکام) نیز بی خردیهای بسیاری از خود نشان داده اند. نوشته های باب (وبها ) چندان بیخردانه است که چنانکه گفتیم ناچار شده اند که آنها را از میان ببرند واز مردم پوشیده دارند)).
واما آن احکام
یکی از دعات خود را به نام ((عندلیب)) به کلامی طویل اول به فارسی و سپس به عربی خطاب می کند وچنین می گوید:(متن عربی)(ترجمه)
– بدان که ما همه را امر به تبلیغ کردیم و در شرایط مبلغین آنچه را که شخص بر فضیلت این ظهور و عزت و عطا و الطاف آن انصاف دهد نازل کردیم, برای کسی که می‌خواهد رو به افق اعلی بیاورد سزاوار است که ظاهر و باطن خویش را از آنچه در کتاب خدا پروردگار جهانیان (یعنی کتاب شریعتی خود بها ) نهی شده است پاک سازد و در قدم اول به آنچه رحمن در فرقان به گفته خودش (قُل الله ثُمَ ذَر‎هُم‎ْ فی خوضهم یَلعبون‎ْ) نازل فرموده تمسک جوید و رفتار کند.
و آنچه را غیر از خدا است مانند خاک ببیند, این چنین نور امر در بازگشتگاه از افق آسمان اراده خدای مقتدر عزیز وهاب تابیده است

و در قدم دیگر به تمام جهات خود به سوی چهره رو بیاورد وبه زبان سر و حقیقت در حالیکه رو به خانه عظم داردتوجه کند, برخیزد و بگوید (ترکت مله قوم لا یو منون وهُم بالاخره هُم‎ْ کافرون) هرگاه کسی بدین دومقام و بدین امر فائز گردید؛ از قلم اعلا در صحیفه حمرا از اهل بها نوشته خواهد شد تا آنکه می گوید:
– بگو الهی الهی (مقصودش خود او است) بندگانت را بر رجوع سوی خود و مشاهده در آثار علایت به چشم خود تأیید کن,

ای پروردگار آنها را از دریای جود و خورشید عطایت منع مکن و از ساحت قدس خودت دور مساز. ای پروردگار تورا به نور عمر خودت که هنگام ظهور آن آثار شرک و نفاق محو می شود سؤال می کنم که تخت جهل ونادانی را با تخت علم و عرفان و عرش ظلم وستم را با کرسی عدل و انصاف عوض کنی؛ زیرا توئی مقتدر عزیز منان. تاآنکه می گوید:
– به تحقیق که در عالم پیش از این و بعد از این ظاهر نگشته و نمی شود ظاهرشد, کتاب در ملکوت بیان (یعنی بیان باب) براین گواهی می دهد خوشابه حال شنوندگان, خوشابه حال فائزان. تاآنکه به فارسی چنین می گوید (ترجمه عربی).

– تفکر کن در معرضین از بیان (مقصود ازلیها هستند) آنهائی که با بالهای اوهام درفضای اوهام پرواز می کنند وتاکنون ندانسته اند که چه کسی را پروردگارشان خلق کرده است. (مقصودش این است که او خالق باب است). تا آنکه به عربی می گوید:(ترجمه).
– و باقی نماند حرفی جز آن که انصاف داران اورا ببینندکه بر عرش ظهور برقرارگذشته است به درستیکه پروردگارت می داند و می گوید و بیشتر مردم نمی دانند.
پس یکی از دعات خود رابه نام نصرالله به این گفته اش مخاطب قرار می دهد:
– ای نصرالله به تحقیق تو را یادکرده است کسی که در هوای من پرواز کرده و به ریسمان من تمسک جسته است, ما تو را یاد کردیم به یادی که بدان وجوه, به سوی مالک کرم وجود توجه می کنند پس شکر کن و بگو:
سپاس از برای تو می باشد که مرا یاد نمودی وآنچه را که هر حرفی از آن به عنایت و رحمت و فضل و عطای تو فریاد می کند, برای من نازل فرمودی. پروردگار! مرا می بینی که به واسطه آیات تو مجذوب گشته ام و به آتش محبت برافروخته شده ام. از تو می خواهم که مرا خود که عقل ها و دلها به واسطه آن مضطرب گشته, ثابت و راسخ بداری. نیست خدائی مگر توکه فرد و واحد و عزیزی.

ای نصرالله! بر تو بها و عنایت خدا باشد؛ کسی که پیش از من بود, ذکر کرده است که مادرت پیش از این به ذکر من فائز شده است, خوشا به حال او ما گواهی می دهیم که به گوهری که نظیر ندارد و دری که خدا آن را اشباه و امثال مقدس داشته است فائز شده است و آن در و گوهر محبت من عزیز بدیع می باشد. کسی که پیش از من بوده و وی را به عنایت من مژده داده, و او را به انوار نیر معرفت من نورانی نموده است؛ زیرا پروردگار تو مشفق و کریم است.
و باز هم یکی از دعات خود, عندلیب را بدین گفتار مخاطب ساخته است:
– ای عندلیب! من مرحوم مرفوع (حسن خان) را که از زندان معرضین ومنکرین (یعنی ازلیها) به سوی افق ابهی و رفیق اعلی بالا رفت یاد کردم, خوشا به حال او ونعمت ها بر او ارزانی باد. قسم به جان خود که او به چیزی که احدی پیش از او بدان فائز نگشته بود, فائز شده است. اکنون مقربان او بر مقام کریم می بینند,

هنگامی که او می خواست حضور یابد و ملاقات کند؛ ما او بودیم و او را به چیزی که دریای غفران را در عالم امکان به موج می آورد و نسیم عنایت پروردگار جهانیان را به هیجان در می آورد, یادکردیم و آنچه را سبب روشنائی چشم عارفان است نازل کردیم و به (ارض طا )(یعنی طهران) فرستادیم؛ به درستی که رحمت پروردگار تو تمام وجود را از غیب و شهود احاطه دارد. وای بر کسانیکه مقام او را نشناختند و کاری کردند که هر منصفی بر آن نوحه می کند و اشک عارفان بر آن جاری می شود آیا باقی می مانند.کسانیکه ستم کردند؟ یا وقتیکه گرفتار می شوند, گریز گاهی برای خودشان پیدا می کنند؟ نه قسم به بیان من که حقایق ملا و فردوس ابهی و بهشت علیا بدان محذوب می گردند.

بگو: خدایا خدایا (مقصود خودش می باشد) میان بندگان خود افت بیانداز و آن چه را از آنها می خواهی به وجود خودت به آنها معرفی کن. اگر معرفت داشته باشند؛ هرآینه بر خودشان توجه خواهند کرد و بر آنچه در روزهای تو از آنها فوت گشته, گریه خواهند کرد پروردگارا! آنها را به خودشان واگذار مکن و از تقرب به خورشید معرفتت منع مکن؛ زیرا تو به هر چه می خواهی قدرت داری. سپس اجر کسانیکه آن را نافله قرار دادند, در نزد خودت گنجی قرار بده؛ زیرا تو صاحب فضل بسیار و امین و حافظ و حارس معینی.

یاد آورید مادر و خواهر را, خوشا به حال آنها و ارزانی باد برآنها نعمت ها بدرستیکه مظلوم در زندان بزرگ خواسته است که آنها را به قسمی یاد کند که اسامی آنها به دوام ملکوت خدای عزیز حمید باقی بماند. خوشا به حال تو ای کنیز من و برگ من که خدای کسی را که بر خدمت به امر من و یاد آوری من در میان بندگان من, و ثناخوانی من در میان خلقم برخواسته است؛ از توبه وجود آورده است.
به تحقیق که خدای تبارک و تعالی او را به نشرآثار خودش که به نور آن آسمان و زمین روشن گشته و دلها و قلوب نورانی شده است موفق داشته است؛ ما بعضی از اجر وی را در تبلیغ امر و اظهار کلمه برای تو مقرر داشتیم.

ای عندلیب! کسی که پیش از من بود او را بزرگ کرده, او را به عنایت و رحمت من که بر تمام اشیا دارد و نور من که عالم وجود را نورانی ساخته, بشارت داده است. دراین وقت ما خواهرت را یادمی کنیم و او را به عنایت خدا, پروردگار عرش, بشارت می دهیم. ای برگ من بر تو باد بها و رحمت من.
تا آنکه می گوید:
– ما کنیز دیگر خود را یاد می کنیم. خوشا به حال گوشی که ندا (یا امتی و یا عبدی) مرا بشنود وقلبی که به سوی خدای مالک روز جزا اقبال کند. ای زن خوشنود باش به اینکه من تو را یاد می کنم و به حمد پروردگار عزیز و عظیم خود تسبیح کن. ما کنیزان خود را که در اطراف می باشند یاد می کنیم و آنها را بدان چه از نزد خدای فرد خبیر برایشان مقرر گشته بشارت می دهیم, کسی که به اقبال فائز شود؛ نزد خدا از بالاترین است, خوشا به حال زنان و مردان فائز و سپاس بر خدای پروردگار جهانیان.

(جناب غلامعلی) را یاد کردید. ای غلام قبل از علی, آیا می توانی با استقامتی که درهای گوشهای هرکس را که در عالم امکان است باز می کند, بیان مرا گوش کنی و آیا می توانی به بیانی که زبانهای عالم بدان سخن می گوید سخن بگوئی. بگو: نه, قسم به جان تو؛ مگر به حول و قوه تو, از برای خداوند است خزائن بیان, اگر آیه ای از آن نازل شود یا مرواریدی از آن ظاهر گردد؛ هر آینه خواهی دید که مردم از رحیق بیان خدای مولای غیر از خود مست خواهند شد, به درستیکه پروردگار تو بر هرچه می خواهد مقتدر است و او فضال کریم است.

به تحقیق کسی که بر خدمت به امر من در هوای محبت من قیام کرده است تو را به آیاتی که ظاهر آن نور و باطنش رحمت است و در باطن باطن چیزی است که به این خبر بزرگ فریاد می کند یاد نموده است بر تو و بر کسانی که سطوت هر غافل مریب آنها را نمی ترساند بها باد.
تاآنکه می گوید:
ای حسن! به صدائی که از طرف زندان می آید گوش ده: که نیست خدائی به جز او که فرد و خبیر است, هنگامیکه ستارگان آسمان بیان مرا دیدی و شراب معرفت مرا از کاسه عطای من آشامیدی, بگو؛خدایا! خدایا سپاس از برای تو است که مرا بیدار کردی ودر زندان خودت مرا یاد نمودی و زمانیکه بیشتر از بندگان از تو اعراض نموده بودند آن را بر اقبال به سوی خودت تأیید کردی.
تو را سؤال می کنم به قیام محل تابش امر و مبدا صدور احکام خود و نشستن و سخن گفتن و سکوت و ظهور و ضیا و سکون و حرکت او که مرا در تمام احوال قرار دهی که به نام تو به حکمت وبیان فریاد کنم و بر امر تو از میان تمام ادیان ثابت بمانم.

شجره نامه میزا حسینعلی بها که ادعای خدائی کرد
پروردگار من! مرا از کوثر عنایت و قدح عطایت منع مکن , برای من مقرر کن چیزی که مرا از این مقطع سازد و به ریسمان خودت متمسک نماید به درستیکه تو, توئی مقتدر قدیر.
آنگاه می گوید:
ـ ای قلم اعلای من سید عبدالغنی را یاد کن.تا آنکه می گوید:
– به درستیکه ما دراین مقام پدرت را یاد می کنیم که بر رفیق اعلا بالا رفت (یعنی مرد) این امریست از طرف خدای رب الارباب, به درستیکه ما او را از کوثر عفو و غفران پاک نمودیم و در مقامی که قلم ها از نوشتن آن عاجز است داخل کردیم, بر او و بر کسانیکه او را به آنچه قلم اعلا دراین اعلی دراین مقام رفیع گفته استیاد می کنند, بها باد. به تحقیق که نسیم های عنایت و الطاف, از تمام جهات اورا فرا گرفته است؛ این از فضل خدای مالک الرقاب است به درستیکه ما دراین مقام قدرت او وکسانی را که به خدای مالک الادیان ایمان آورده اند یاد می کنیم, اینچنین, قلم هنگامیکه مالک القدم به واسطه عملیات ایادی ستم کاران در زندان اعظم خود محبوس بود, سخن گفته است.

آنکه می گوید:
– ای خلیل! ندا را گوش کن که اوست خدا, خدائی جز او نیست, به تحقیق که ظاهر شده است و امر محکم متین خود را اظهار می دارد. قصص جهان و ظلم کسانی که کافراند جلو او را نمی گیرد. آنگاه به فارسی می گوید:
– چیزی را که عربی آنچنین است.
(ترجمه ترجمه), ای خلیل ایرانیان همیشه زیان کارترین اهل جهان بودند به خورشید, بیانی که از بالاترین افق جهان می تابد قسم می خورم که ناله های منبر های این دیار در هر زمانی بلند است. در ابتدای این امر این ناله در ارض (طا )(یعنی طهران) در منابری که برای ذکر حق گذاشته شده بود شنیده می شد و اکنون آن منابر جای سب مقصود جهانیان شده است (مقصود خودش است).

تأمل کن زیان کارترین احزاب (یعنی ایرانیان) چه کردند و چه گفتند! و اینچنین معرضین از بیان (یعنی ازلیان)به دنبال آن می روند.
آنگاه می گوید:ما (محمد قبل از کریم را) یاد می کنیم و اورا به عنایت خدای عزیز حمید بشارت می دهیم, او را به آیات من یاد کن و به رحمت من که سبقت دارد و فضل من که وجود را احاطه کرده, بشارت بده.

آنگاه چیزی به عربی می گوید: که فارسی آن اینست:( و به آتش سدره مشتعل گردید اِن شا الله, و به نور آن منور شوید و به شاخه هایش تمسک بجوئید تا عالم را معدوم ومفقود بشمارید. برتو و برآنکسی که با شما می باشد و بر هرکس که ثابت و مستقیم باشد؛بها باد.
آنگاه می گوید: (کسی را که موسوم به یحیی می باشد که حاضر و فائز گشته و برانصاف دراین خبر بزرگ خدا او را تأیید کرده است یاد می کنیم. ای یحیی! هنگامیکه قلم اعلی بر عرش رفیع خود قرارگرفته و سخن می گفت حاضر شدی, شنیدی و دیدی. گوارا باد بر کسیکه شراب الهام را از ایادی اعطا پروردگارش که مالک انام است, آشامیده است و به حکمتی که ما آن را در الواح مختلفی نازل کرده ایم و بدان چه بندگان را در کتاب مبین امر کردیم , تمسک جوید).

در یکی از رساله های مطول خویش بر بابیان ازلی اعتراض می کند وآنها را تکفیر می نماید. ما پاره های کوچکی از آن را نقل می کنیم تا شما از وضع این دو برادر روشن بشوید و آن چنین است:
به نام خدای اقدس اعلی
(نامه آن جناب به منظر اکبر (یعنی به محضر خودش) واصل گردید, از پیراهن کلماتش نسیم های محبت مالک الاسما و الصفات منتشر بود.) تا آنکه می گوید:

به درستیکه آنها(یعنی ازلیها) از پشه هائی که به چشم و بینی حیوانات می نشیند پست تر, از هر غافلی غافل تر, از هر دوری دورتر و از هر نادانی نادان ترند؛ ای قوم من آنها را واگذارید تا در هواهای خود فرو روند و با آنچه در نزد آنها می باشد بازی کنند. تاآنکه می گوید:
-خدا آنها را لعنت کند پس به زودی آنها به قرارگاه خودشان در هاویه برخواهند گشت, و دوستی برای خودشان نخواهد یافت. بگو: ای اهل بیان از رحمن بپرهیزید و آنچه را که فرعون و هامان و نمرود و شداد مرتکب نشده اند, مرتکب نشوید. به تحقیق که خداوند مرا مبعوث فرموده و با آیات و بینات به سوی شما فرستاده است, من آنچه را از کتب وصحف خداوند پیش ازشما آمده است و آنچه را که دربیان نازل گشته است تصدیق دارم, پروردگار عزیز منان شما, برای من گواهی می دهد.

از خدا بترسید آنگاه در امر ظهور خدا انصاف دهید, اگر بدانید این از برای شما بهتر است تا آنکه می گوید:
– و اما آنچه را از رزق قائم وقیوم سؤال کردی پس, بدان که فرق میان این دو اسم آن چیزی است که میان اعظم و عظیم دیده می شود و این چیزیست که بیش از من, موجب محبوب من (یعنی باب) آن را بیان نموده است (یعنی در کتابش که مرسوم به قیوم الاسما می باشد؛ چنانکه ذکر کردیم) اگر چه ما هم در کتاب بدیع ذکر نمودیم, و او نخواسته است مگر آنکه مردم را خبر دهد به اینکه آنکسی که ظاهر می شود (یعنی خود بها) بزرگتر از آن کسی که ظاهر شده است (یعنی باب) و آن قیوم بر قیم است و این هر آینه که آن حق است, زبان رحمن در جبروت(بیان) بدین گواهی می دهد, و ناگهان قائم از طرف راست عرش فریاد می کند و چنین می گوید:

– ای اهل بیان قسم به خداوند هر آینه این قیوم است و به تحقیق که سلطان مبین را برای شما آورده, و این همان اعظمی می باشد که هر عظیم و اعظمی در پیشگاه او به سجده می افتد, اسم اعظم برتری پیدا نکرده است مگر برای تعظیم او در هنگام ظهورات سلطنتش, و قیوم غالب نگشته است مگر برای فنا در ساحتش . چنین است امر, ولی مردم در پس پرده قرار دارند, آیا اصرح ازآنچه درباره این ظهور دربیان نازل شده است معقول است, با وجود این نگاه کن مشترکین چه کرده اند.

بگو: ای قوم اینست هر آینه آن قیومی که در زیرناخنهای شما واقع است, اگر بر او رحم نمی کنید پس بر خودتان رحم کنید, قسم به خدای حق اینست جمال معلوم, به واسطه او است آنچه ظاهر گشته, او است مرقوم در لوح مسطور. بر حذر باشید که بر کسی که به لقا او و آیاتش کافر گشته و درکتابی که به انگشت حق نگاشته شده است از مشرکان محسوب شده است (مقصود برادرش ازل است) تمسک جوئید,

یقین داشته باش که او را اراده نکرده است جز اعظمیت این ظهور را بر مذکور و مستور, و برتری این اسم را بر تمام اسما و سلطنت وی را بر ساکنان ارش و سما وعظمت و اقتدارش را بر تمام اشیا به ظهور وی (یعنی ظهور بها) تمام ممکنات گواهی می دهند که او ظاهریست فوق هرچیز, به طول او ذرات گواهی می دهند که او باطنی است مقدس از هر چیز. براو اسم ظاهر اطلاق می شود؛ زیرا که او با اسما وصفات دیده می شود و به اینکه (نیست خدایی جز او)شناخته می شود و بر او اسم باطن اطلاق می شود

و بر او اسم باطن اطلاق می شود, زیرا به وصفی توصیف نمی شود و به آنچه ذکر می شود, شناخته نمی شود, زیرا آنچه ذکر می شود از احداث خود او است در عالم ذکر, پس او برتر است ازآنکه به ذکر شناخته شود یا به فکری ادراک شود. ظاهر او نفس باطنش می باشد, هنگامی که به اسم ظاهر نامیده می شود باطن خوانده می شود, او به افکار و ابصار چنانکه آنچنانست علو علو و سمو سمو شناخته و درک نمی شود؛ زیرا او در منظر اعلی و افق ابهی واقع است. ونیز می‌گوید:

آنان که به اسم وی (مقصود خودش می باشد) که در صحیفه مکنونه بدان زینت یافته و طلعت احدیت هویدا گشته و پرچم ربوبیت برافراشته شده و خیمه الوهیت برپا گشته و دریای قدم به موج درآمده و سرمست وسرمقنع بر سر اعظم ظاهر گشته است, کافرشدند؛ زیان بردند. پس قسم به جان او که بیان از بیانش وتبیان از عرفانش عاجز است؛ برتر است این قیوم (یعنی خود بها) که به واسطه او حجاب موهوم پاره شد و امرمکتوم مکشوف شد, و مهر ظرف سر به مهرش برداشته شد پس قسم به نفس رحمن وی که بیان نوحه می کند وچنین می گوید:

– پروردگارا مرا برای ذکر و ثنا و معرفت نفس خود فرو فرستادی و آن کسی که به امرت برخاسته, بندگان را امر کرد که به واسطه من و آنچه خلق شده است از جمال قیوم تو محجوب نگردند, ولی این قوم آنچه را در ثبات حق تو و اعلا ذکرت در من نائل گشته تحریف نمودند, به تو و آیات تو کافر شدند, مرا مانند سپری برای خود قرار دادند و بدان بر تو اعتراض کردند پس از آن که کلمه ای نازل نشد مگر آنکه برای اعلا امر تو, برای اظهار سلطنت و علو قدرت و سمو مقام تو نازل شد و ای کاش نازل نشده بود. وذکر نشده بود قسم به عزتت اگر مرا معدوم قرار دهی؛ هر آینه نزد آن بهتر است از آنکه موجود باشم و بندگانت که بر ضرر تو قیام کرده اند و درباره تو اراده دارند, مرا بخوانند.

تو را با قدرتت که به تمام ممکنات احاطه دارد سؤال می کنم که مرا از این فجار (یعنی با بیان ازلی) خلاص کنی تا از جمال تو حکایت کنم. ای کسی که به دست تو ملکوت قدرت و جبروت اختیار است اگر ما از مقام اسنی و دره اولی و سدره المنتهی و افق ابهی فرود آییم و بیان را از علو تبیان به سوی دنو امکان برگردانیم, هرآینه فوق میان دو اسم (یعنی قائم وقیوم) را در مقام اعداد ذکر می کنیم, و اگر جمال مکنون درنفس من, مرا خطاب کند و بگوید: ای محبوب من چشم از روی من برنگردان , ذکر و بیان را واگذار, به غیر من مشغول شو, من می گویم ای محبوب من قضا مثبت و قدر محتوم تو مرا فرود آورد تا در پیراهن اهل امکان ظاهر شدم دراینصورت سزاوار است که به زبان آنان و به اندازه ای که ادارک و عقول آنها رسا می کند سخن بگویم و اگر این پیراهن عوض گردد, چه کسی می تواند به من نزدیک شود؟ اگر آنچه را مرا بدان امر فرمودی از من بخواهی, من دست منع را از ذهن خود برمی دارم و دراین باره از تو طلب مغفرت می کنم.

ای خدای من, ای محبوب من بر بندگان خود رحم کن و آنچه را که دلها و عقولشان استطاعت معرفت آن را دارد بر آنها نازل کن؛ زیرا توئی غفور و رحیم.
پس بدان که فرق در عدد 14 است و این عدد بها است وقتی که همزه شش عد محسوب می شود؛ زیرا شکل آن در قاعده هندسی شش است (شش رقومی نزد ایرانیان چنین( ) نوشته می شود یعنی به شکل همزه) واگر قائم را تقریر کنی آنگاه فرق را پنج خواهی یافت وآن (ها ) در بها می باشد و دراین قوم بر عرشی که نام قائم است قرار می‌گیردچنان که (ها ) بر (واو) قرار می گیرد. ودرمقامی که همزه قائم به حساب هندسه شش عدد حساب نشود فرق (نه) عدد می شود و آن نیز هم همین اسم است و به این عدد (نه) او, جاذکره (یعنی میرزا حسنعلی بها) ظهور(نه) را در مقام اراده کرده است.

این آن فرقی است که در ظاهراین دو اسم دیده می شود و ما بیان را برای تو مختصر کردیم و اگر تو فکر کنی, هر آینه از آنچه ما برای تو ذکر کردیم و بر تو القا نمودیم چیزی را که سبب نور چشم تو و چشم های موحدین است بیرون خواهی آورد.

پس به جان خودم قسم, که این فرق؛ هر آینه آیتی بزرگ است, برای کسانی که به آسمان بها پرواز کرده اند و به آنچه ما برای تو استدلال نمودیم محقق می شودکه مقصود در باطن قیمومیت اسم قیوم است بر قائم, معرفت داشته باش و از نگهدارندگان باش.
به درستیکه ما این فکر را مستور داشتیم و از چشمان کسانی که در بیان ذکر شده اند پوشیده داشتیم و اینک برای تو مکشوف می داریم بگو: سپاس, به خدای پروردگار جهانیان اختصاص دارد.

تا آنکه می گوید: در این مقام آنچه را از آسمان مشیت رحمن درجواب یکی از کشیش های ساکنین شهر بزرگ (یعنی قسطنطنیه) نازل گشته ذکر می کنیم تا شاید بعضی از بندگان بر بعضی از حکمت های بالغه الهیه که از دیدگان مستوراست مطلع شوند؛ قوله تعالی (یعنی گفته خود بها) نامه تو در ملکوت پروردگار رحمن واصل شد و ما آن را با روح و ریحان دریافت کردیم و پیش از سؤال جواب دادیم, تفکر کن تا بفهمی, این از فضل پروردگار عزیز مستعان تو می باشد.
خوشا به حال تو که بدین جواب فائز گشتی, اگر چه آن, بر تو مستور است پس به زودی, هرگاه خدا بخواهد, به تو مکشوف می شود وآن چه که چشم ها ندیده است می‌بینی. ای کسی که در دریای معرفت فرو رفتی و به سوی پروردگار رحمن خود نظر افکندی بدان که این امر بزرگ است, بزرگ است, نگاه کن, پس آن کسی را که در ملکوت موسوم به پطرس است به یاد بیاور که با وجود علوشان و جلالت و قدر و بزرگی مقامش نزدیک بود قدمهایش در راه بلغزد پس دست فضل او را گرفت, از لغزش نگاه داشت و از صاحبان یقین قرارداد.

اگر این نعمتی را که کبوتران بر شاخه های سدره المنتهی تکرار می کنند بشناسی؛ هر آینه یقین خواهی کرد که آنچه پیش از این ذکر شد اکنون به واسطه حق کامل شده است و اینک در ملکوت خدا از نعمت باقی ابدی می خورد و از کوثر حقایق و سلسبیل معانی می‌آشامد ولی مردم در حجاب بزرگند.
کسانی که این ندا را (یعنی ندا بها را) شنیدند و از آن غافل شدند؛ اگر معدوم گردند؛ هرآینه برای آنها بهتر خواهد بود تا در این امر متوقف شوند ولی آنچه می بایست ظاهر شود ظاهر شد و این امر از نزد خدای مقتدر عزیز مختار واقع شد.

بگو ای قوم به تحقیق که روح (یعنی بها) دفعه دیگر آمد تا آنچه را بیش از این گفته بود (یعنی وقتی بها به صورت مسیح ظهور کرده بود) تمام کند.
اینچنین در الواح وعده داده شد اگر از عارفان باشید. به درستیکه او چنانکه گفته بود,می گوید و چنانکه در دفعه اول انفاق کرده بود, انفاق می کند و به کسانی که در آسمان و زمینند محبت دارد سپس بدان که وقتی که پسر روحش را تسلیم کرد تمام اشیا به گریه افتادند ولی به واسطه انفاق روح خود هر چیزی را چنان که در جمیع خلائق می بینی و مشاهده می کنی استعداد و قابلیت داد.

(خوانندگان ارجمند تمام عبارات این مرد, غلط و خارج از دستور زبان عربی است و در نتیجه معنای صحیحی از آن بدست نمی آید ولی مترجم مقصود او را به قرینه حال استنباط نموده وترجمه می کند. جای بسی تأسف است که ایادی سیاست های استعماری طوری ما را مبتلا به آن حزب گمراه کرده اند که باید عمر گرانبهای خود ا صرف ترجمه مهملات چنان پریشان گویانی کنیم. خدا همه را هدایت و از خواب غفلت بیدار کند.(مترجم).

هر حکیم که از اوحکمت ظاهر می شود و هر عالمی که علمی ابراز می کند و هر صنعتگری که صنعتی از خود ابراز می نماید و هر سلطانی که از خود قدرتی نشان می دهد, تمام آنها ازتأیید روح متعالی متصرف روح منیر او می باشد.
(خوانندگان عزیز دقت کنید وببینید این مرد نادان چه دعاوی گزافی دارد وچگونه مشتی مردمان ساده را استحمار می کند آنگاه مردم را از حقیقت این امر حزب آگاه کنید. مترجم).
ما گواهی می دهیم که

وقتی او به این عالم آمد برجمیع ممکنات تجلی کرد به واسطه او هر پیسی, از درد و نادانی و کوری پاک شد, هر بیماری از مرض غفلت و هوی بهبودی یافت, چشم هر کوری روشن شد و هر نفسی از آن مقتدر قدیرپاکیزه شد.
دراینجا پیسی, بر هر چیزی اطلاق می شود که بنده را از معرفت پروردگار خود محجوب بدارد وکسی که محجوب باشد پیس است و درملکوت خدای عزیز حمید یاد نمی‌شود.
ما گواهی میدهیم که کلمه خدا, هر پیسی را پاک و هر بیماری را بهبودی و هرمریضی را پاکیزه کرد و اینکه او پاک کننده عالم است, خوشا به حال کسی که با روی منیر بدو روی آورد.

سپس بدان که آنکسی که به آسمان بالا رفت به حق فرود آمد و به واسطه اونسیم های فضل برعالم عبورکرد, پروردگار تو بر آنچه می گویم گواه است.
عالم به واسطه رجوع وظهور او (یعنی رجوع وظهور خودش) معطر گردید,کسانی که به دنیا و زخارف آن مشغول بودند بوی پیراهن او را نیافتند و ما آنها را بر وهمی عظیم یافتم.
بگو:ناقوس به اسم او وناقور به ذکر او فریاد می کنند وخودش برای خودش گواهی می دهد خوشا به حال عارفان.
ولی امروز ابرص بهبودی یافته پیش از آنکه او بگوید پاک باش, به واسطه ظهور او عالم و اهل آن از هر درد و بیماری بهبودی حاصل کرده اند, این فضلی که هیچ فضلی پیش از آن واقع نشده برتر است و این رحمتی که جهانیان را پیشی گرفته بالاتر است. ای کسی که ملکوت خدا یاد شدی از پروردگار خود قدرت بخواه وبرخیز, بگو:

– ای بزرگان جهان به تحقیق که زنده کننده جهان وآتش افروز در قلب عالم آمد و منادی در (بریه قدس) به اسم (علی قبیل از نبیل) ندا در داد.
و بشر الناس بلقا الله (ای بلقا البها) فی جنه الابهی, و قدح بابها بالفضل وجوه المقبلین, وقد کمل ما رقم من القلم الاعلی فی اسموات الله رب الاخره والاولی, والذی ارده یا کله و انه لرزق بدیع. قل قد ظهر الناس الاعظم,وتدقه یدالمشیه فی جنه الاحدیه استمعوا یا قوم ولا تکنون من الغافلین.
مترجم می گوید: متن عربی این قسمت از سخنان بها را نقل کردم تا خوانندگانی که به زبان عربی آشنائی دارند آن را مورد ملاحظه قرار دهند آنگاه ارزش سخنان (بها) و مقدار فضل و کمال این خدای قرن سیزدهم را بدانند اینک چند سؤال درباره جملات این عبارت بها می کنیم:
اول ـ ترکیب این عبارت بها (وقدح فتح بابها بالفضل وجوه المقبلین) چگونه است و معنی آن چیست؟

دوم ـ درعبارت (والذی اراده یا کلمه) ترجمه: کس که بخواهد آن را می خورد: معین کنید چه چیز را می خورد؟
سوم ـ درجمله (قل قد ظهر الناس الاعظم)یعنی: بگو انسان اعظم ظاهر شد. باید بگوید قل قد اظهر الانسان الاعظم آیا بها نمی دانسته است که ناس اسم جمع و انسان اسم جنس است و استعمال اسم جمع به جای اسم جنس صحیح نیست؟

چهارم ـ جمله و تدفه یدالمشیه فی جنه الاحدیه.یعنی: دست مشیت, در بهشت احدیت می کوبد. دست مشیت چه چیز را می کوبد؟
این است سبک بافندگی بها. درست در آن وقت و قضاوت کنید. انتهای کلام مترجم.
ای قوم به یاری خدات برخیزید, آن قیومی که قائم به وجود او خبر داده بودآمد. به واسطه او زلزله بزرگ وفزع اکبر ظاهر شد. مخلصان به ظهورش خشنودند و مشرکان به آتش کینه می سوزند.

قل اقسمکم بالله یاملا البیان بان تنصفوا فی کلمه واحده و هی ان ربکم الرحمن ما علق هذا الامر بشی دونه ما فعلتم به یا ملا الظالمین هل من ذی ان واعیه او ذی بصر حدید لیسمع ویعرف قد تبکی عین الله وانتم تلعبون یا من تحیر فیکم ومن فعلکم ملا عالون تا آنکه می گوید:
بسمه المقتدر علی ما یشا

( هذا کتاب لدی المظلوم, اَن مَن تَمَسَک بِالعلوم لعله یحرق الحِجاب الاکبر وَ یَتَوجه اِلی الله مالِک القَدَر و یَکون مِن المُنصفین, لو تسمع نغمات الورقا علی اَفْنان سَدره البیان لتجذبک عَلی شَأن تجد نَفْسک منطقعاً غن العالیمنو انصف باعَبد, هَل الله هو الفاعل عَلی ما تشا او ماسواه, تَبین ولا تَکُن مِنَ الصامتین لو تَقول ماسواه ما انصفت فی الامر, یشهد بِذالکَ کُل الذَرات وَعَن وَرائها رَبِک المُتکلم الصادق الامین و لو تقول انه المُخْتار قد اَظهرنی بِالحَق واَرْسلنی وَ اَنْطقنی بِالایات اَلَتی فزع عَنها مَن فی اَلسَمواتِ وَ اَلارْضین

, الامن خذته نفحات اَلوحی مَن لدن رَبِکَ اَلغفور اَلرَحیم هَل یقوم مَعَ اَمْره اَمْر, وَهَلْ یَقدران یَعمَنه اَحَد عَماد اراد, لا و نَفْسَه لَوْ کنت مِنَ اَلعارِفین. فکر فی ملا التوراه لَمْ اَعرضوا اذا اتی مَطلع الایات بسطان مبین, وَلاحِفظَ رَبِکَ لقتله العُلما فی اَوَل یَوم نطق به اِسمِ رَبِه اَلعَزیز اَلکَریم, ثُمَ مُلا ا الاِنجیل لَمْ اَعتَرضوا اِذا اَشرقت شمس اَلامْر مَن اُفُق الحِجاز بانوار رَبَها اضائت افئده العالِمین, کم من عالَم منع عَن العُلوم, وَ کن مَن جاهل فاز باصل المَعلوم, تَفَکر وکُن مِنَ المُوقنین, قَد امن به راعی الاغنام وَ اَعْرَض عَنْه العُلَما کَذالِکَ یُنبک مِن ارسله الله بِامره المبرم المتین, اِن العالم من عرف العُلوم وفاز بِانوارالوَجه وَکان من المُقبِلین.

لا تَکُن مِنَ الَذینَ قالوا (الله رَبَنا) فَلما اَرسَل مطلع امره بالبرهان واجتمعوا عَلی قَتله, کَذالِکَ ینصحک قم الامر بعد اذجعله الله غنیاً عن العالمین, اَنا تَذَکرک لِوَجه الله ونلقی عَلَیک ما یثبت به ذِکرک فی الواح رَبِکَ العزیز اَلحَمید, دع اَلعلوم وَشئوناتَها ( باب نیز وقتیکه به امر به سوزانیدن کتابها و نوشته ها کرد و فرا گرفتن تمام علوم و معارف, جز کتب خود را حرام کرد, چنین گفت).

ثُمَ تَمَسَک باِسم القَیوم الَذی اشرق من هذا الافق المُنیر , تالله لَقَدْ کُنْتَ وَ اَقداً هزتنی نفجات الوَحی وَ کنت صامتاً انطقنی رَبِکَ المُقتَدر القَدیر لو لاامره اظهرت نَفسی قدا حاطت مَشیَته مَشیَتی وَ اقام علی اَمر به ورود علی سهام المُشرکین اقرأ نا نَزَلنا عَلی المَلوک لتو قربان المملوک ینطق بِما امر من لدن عَلیم خَبیر , وتَشهَد بانه ما مَنعَه البَلا عن ذکر مالِک الاَسما فی السجن دعا الکل اِلی الله و ما خوفته سطوه الظالمین اسمتع ما یُنادیک به مَطلع آیات من لدن عَزیز حکیم قم امر بِحول الله وقوته منقطعاً عن الَذین اعترضوا علی الله بعد اذاتی بهذا النبا العَظیم, قُل یا معشر العُلما خذوا اعنه الاقلام قَد ینطق القلم الاعلی بین الاًرْض و السما ثُمَ اصمتوا التسمعوا ینادی به لِسان الکِبریا من هذا المَنظر الکریم, قُل خافو الله و لا تدحضوا الحَق بِما عِندَکُم اَتَبِعوا من شهدت له الاشیا (یعنی خودش) ولا تکونن من المریبین

, لاینفَعکم الیَوم ما عِندَکُمْ بَلْ ما عِندَالله لَوْ کُنْتُمْمن المتفرسین , قُل با ملا الفرقان قداتی الموعود الذی وعدتم به فی الکتاب اتقوالله و لا تَتَبعوا کل مشرک ائیم انه اظهر علی شأن لا ینکره الا من غشته احجاب الاوهام و کان من المد حضین قُل قَد ظهرت الکَلمه التی بها فرت نقبائکم و علمائکم هذا ما خبرناکم به من قبل انه لهو العَزیز العَلیم ان العالم من شهد لِلمَعلوم وَالذی اعرص لا یصدق علیه اسم العالم لو یأتی بعلوم الاولین , والمَعارف من عرف المَعروف والفاضل من اقبل الی هذا الفضل الذی ظهر به امر بدیع, قُل یا قوم اشربوا الرحیق المَختوم الذی فککنا ختمه بایدی الاقتدار انه هو القوی القَدیر, کذالک نصحنا کم لَعَلَکم تَدْعون الهوی و تتوجهون الی الهدی و تکونن من الموقنین ). تمام شد به طور خلاصه.

این بود آنچه ما خواستیم از کتاب (الواح) برطریق اختصار نقل کنیم تا خوانندگان به مضامین آن بصیرت پیدا کنند.
(مترجم می گوید: سخنان بها علاوه بر آنکه از لحاظ قواعد صرف و نحو زبان عربی صناعت لفظی غلط و نادرست است, ازنظر معنی هم مانند کلمات سید کاظم رشتی و سید علی محمد باب مشوش و پریشان و نامفهوم است و چنین استنباط می شود که اعصاب مغز آنان اختلال داشته است.

چنانکه ملاحظه فرمودید از تمام سخنان (بها ) تا به اینجا که نقل شد مطلب مفهومی, حق یا باطل, استفاده نشد. فقط چیزی که از مجموع کلام وی استنباط شد, آن بود که او خودش و باب را خدا می دانسته, نهایت خودش را خدای عالی تری گمان می کرده است و بیش از اتدازه متأثر ومتأسف بوده است که این مردمان نادان , در خصوص معرضین از بیان و ایرانیان در خسران و زیان, چرا به چنین خدایانی به این درجه عالی احترام نمی گذارند؟! چرا آنان را به زندان می اندازند؟!

و نیز از نامه ای که در جواب کشیش مسیحی نگاشته بود معلوم شد که خود را برای مسیحیان عیسای مسیح معرفی می کند.
دعاوی فوق الذکر بها اگر با عباراتی صحیح و بیاناتی فصیح ادا شده بود و اگر مدعی آن ها مانند موسی وعیسی ومحمد علیهم الاسلام دارای معجزات وخارق عادات بود؛ دراین شرایط ممکن بود از نظر مسیحیان عوام قابل قبول باشد ولی از نظر مسلمین که به هیچ موجودی حتی به موسی و عیسی ومحمد هم (با آن همه معجزات خارق عادات و با آن همه علم و حکمت و اخبار به مغبیات) اعتقاد خدائی ندارند و شبانه روزی نه مرتبه در نمازهای واجبشان به بندگی محمد یا نمونه کامل علم و حکمت خداوند گواهی می دهند, چنین دعاوی گزافی مورد تمسخر و جز یاوه سرائی و پریشان گوئی چیز دیگری تلقی نمی‌شود.

آری بهترین دلیل بر بطلان دعاوی باب وبها همان دعاوی مردود و سخنان مهمل و مخلوط آنها می باشد.
ما بعضی از سخنان او را ترجمه کردیم و بعضی دیگر را به عین متن عربی آن نقل کردیم تا خواندگان خودشان بخوانند و قضاوت کنند.(انتهای کلام مترجم)
اکنون به بیان احکام شریعت وی بر وجه تفصیل شروع می کنیم و نصوص احکام او را از کتابی که به گمان خودش به سبک قرآن نوشته وآن را کتاب (اقدس) نامیده است نقل می کنیم؛ تا خوانندگان هم بر قوانین و احکام شریعت او اطلاع پیدا کنند و هم به دو روش او در سخنانی که به گمان خودش, به آنها با قرآن معارضه کرده است واقف گردند. اینک بیان آن:
بسم الکام ماکانو مایکون

(باید گفته باشد: ( بسمه الحاکم علی ما کانو علی ما یکون ) ولی چون به قواعد زبان عربی آشنا نبوده است به غلط آن را طوری گفته است؛ آیا چنین نادانی می تواند پیغمبر یا خدا باشد؟!)مترجم.)
اولین چیزی که خداوند بر بندگانش واجب کرده, معرفت محل تابش وحی و طلوع امر او است که مقام خود او است درعالم امر وخلق.
کسی که بدان فائز گردد؛ بهر خیری فائز گشته است و کسی که از آن ممنوع گردد؛ از اهل ضلالت است اگر چه تمام اعمال را به جا آورد.

هرگاه شما بدین مقام اسنی و افق علی فائز گشتید؛ بر هرنفسی سزاوار است که هرچه را بدان از طرف مقصود مأمور می شود پیروی کند؛ زیرا آن دو موضوع مقرون به یکدیگرند و هیچ کدام بدون دیگری قبول نمی شوند, این چیزی است که محل طلوع الهام بدان حکم کرده است .کسانی که از طرف خدا به آنها بصیرت داده شده است حدود خدا را سبب اعظم برای نظم عالم و حفظ امم می بینند و کسی که غافل باشد, او از همج رعای (پشه هائی که به چشم و دماغ حیوانات می نشینند) است ما شما را به شکستن حدودات! نفس وهوی امر کردیم.

(مترجم می گوید: جمع حد حدود است و در زبان عرب الف و تا داخل آن نمی شود ولی درفارسی عوامانه با الف و تا استعمال می شود, می گویند حدودات, قبودات, امورات… ولی در زبان عربی صحیح می گویند: حدود , قیود, امور… و چون حسینعلی بها از عوام فارسها بوده و می خواسته است عربی بگوید لاجرم به سبک عوامهای فارس الف و تا را داخل حدود کرده وگفته است حدودات, البته ایشان به گمان خودش خدا است وخدا هم همه نوع اختیار دارد اما اینکه مردم را به شکستن حدودات نفس و هوای امر فرموده است

باید بگوئیم: آقای بها اگر مردم به قول شما حدودات نفس وهوی بشکنند و برای هواهای نفسانی آنها حدی نباشد؛ به مال و جان و ناموس یکدیگر تعدی می کنند آنگاه وضع جامعه بشریت به حالت هرج و مرج کشیده می شود پس باید نفوس بشر و هواهای آنها محدود باشد تا مردم از تعدی و تجاوز یکدیگر مصون و محفوظ باشند به نظر ما چنین می آیدکه آقای بها یا آن کسی که بدو الهام فرستاده است بدون تأمل چنین حکمی را صدر کرده باشد. انتهای گفته مترجم.) دنباله کلام بها

– نه آنچه از قلم اعلی مرقوم گشته؛ زیرا برای کسی که درعالم امکان است روح حیوان است, به تحقیق که به واسطه هیجان روح رحمن دریاهای کلمه و بیان به موج آمد, ای صاحبان عقل غنیمت بشمارید.کسانیکه عهد خدا را در اوامرش شکستند, و رو به عقب برگشتند آنها نزد خدای غنی متعال از اهل ضلالتند.
ای اهل زمین! بدانید که اوامر من عنایت مرا در میان بندگان من وکلیدهای رحمت مرا برای مخلوقات من ظاهر ساخته است, این چنین امر از آسمان مشیت پروردگار شما که مالک ادیان است نازل شده است.

لینک کمکی