دانلود رایگان تحقیق در مورد تحقیق مالی دانشگاه ازاد اسلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحقیق در مورد تحقیق مالی دانشگاه ازاد اسلامی :

تحقیق مالی دانشگاه ازاد اسلامی

مقدمه                                     

به منظور تهیه طرح طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت پویا و جامع از مدتها قبل مطالعات وسیعی در حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه شروع گردیده بود وهم زمان بااین کوشش , دولت نیز به دنبال تغییر زیر بنایی نظام پرداخت خود پیشنهادهای متفاوتی را به مجلس ارائه می نمود تا سرانجام نظام هماهنگ حقوق را به تصویب رسانید تقریبا تمام موسسات دولتی و وابسته به دولت زیر پوشش آن قرار گرفت.

دانشگاه که همواره درجریان این کوششها و تغییرات قرار داشت پس از بررسیهای لازم در مورد سیستم های مختلف نظام پرداخت در سطح کشور مصمم گردید که نظام پرداخت دولت را محور خط مشی خود قرار داده ولی به منظور ایجاد انگیزه های بیشتر و جذب و نگهداری نیروهای متخصص و متعهد خود ضوابط را طوری تدوین نماید که ضمن سهولت در اجرای دارای پویایی و آینده نگری بوده و علاقمندی و پشتکار همکاران خود را نیز جوابگو باشد.

تعاریف

دانشگاه : عبارت از دانشگاه آزاد اسلامی است .

استخدام : عبارت از پذیرفته شدن شخص به خدمت در دانشگاه طبق ضوابط این آیین نامه می باشد.

کارکنان : کلیه افرادی که تحت عنوان شاغل رسمی یا قرار دادی ( اعم از تمام وقت و یا نیمه وقت ) به موجب حکم استخدامی و یا قرارداد کار به خدمت دردانشگاه پذیرفته می شوند کارکنان دانشگاه نامیده شده و برای مدت دائم و یا موقت به یکی از پستهای سازمانی منصوب می شوند .

حقوق و مزایا : مبلغی است که در برابر انجام کار واحد بر اساس نظام پرداخت دانشگاهی محاسبه و به طور ماهانه پرداخت می شود.

مشاغل رسمی : مستخدم تمام وقتی است که دوره آزمایشی خود را طی کرده و دارای حکم رسمی است.

مشاغل قراردادی : مستخدم تمام وقت یا نیمه وقتی است که پس از طی دوره آزمایشی دارای قرارداد سالیانه و تحت پوشش ضوابط و مقررات بازنشستگی دانشگاه نخواهد بود مثل بازنشستگان به مامورین و مشاغلین سایر موسسات ومشاغلین غیر تمام وقت .

ورود به خدمت

شرایط عمومی ورود به خدمت در دانشگاه به شرح زیر است :

آیین نامه استخدام هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 1- هدف :

هدف از تدوین آیین نامه تامین هیات عملی دانشگاه از طریق استخدام متخصصان غیر شاغل و بازنشسته که میلند به منظور تربیت و آموزش جوانان کشور با دانشگاه آزاداسلامی همکاری نمایند.

ماده 2- شرایط استخدام :

1-2- دارا بودن سلامت و توانایی جسمی لازم .

2-2- دارا بودن درجه فوق لیسانس در رشته مربوط.

3-2- قبولی در گزینش علمی و عمومی توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی .

ماده 3 – نحوه استخدام :

استخدام تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت پیمانی , رسمی آزمایشی و رسمی قطعی به شرح زیر می باشد :

1-3- استخدام پیمانی :

اعضای هیات علمی که مستقیما به واحدهای دانشگاهی با سازمان مرکزی مراجعه می کنند, می توانند حداکثر به مدت یک سال به استخدام پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی در آیند.

2-3- استخدام رسمی آزمایشی :

اعضای هیات علمی از زمانی صلاحیت علمی و عمومی آنان به تایید سازمان مرکزی دانشگاه رسیده باشد به استخدام رسمی آزمایشی دانشگاه در خواهند آمد.

3-3- استخدام رسمی قطعی :

اعضای هیات علمی پس از گذراندن مرحله استخدام رسمی آزمایشی در صورت داشتن صلاحیت کافی به تشخیص سازمان مرکزی به استخدام رسمی قطعی دانشگاه آزاد اسلامی در می آیند مدت زمان لازم برای صدور حکم رسمی از بدو استخدام ( به صورت پیمانی و رسمی آزمایشی )حداقل سه سال می باشد.

تبصره 1: در موارد خاص که متقاضیان مستقیما به واحدهای دانشگاهی مراجعه می نمایند. واحدهای دانشگاهی می توانند پرونده متقاضیان را تکمیل نموده و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مراجعه جهت بررسی علمی و عمومی به سازمان مرکزی ارسال دارند.واحدها نیز در صورت نیاز می توانند اینگونه متقاضیان را برای مدت دو نیم سال تا اعلام نتیجه صلاحیت های علمی و عمومی از طرف سازمان مرکزی براساس قرارداد به کارگیرند.

تبصره 2 – در صورتی که ظرف یکسال از تاریخ اعلام وصول مدارک کامل اعضای هیات علمی پیمانی به هردلیل پاسخ مثبت یا منفی از طرف سازمان مرکزی اعلام نشود واحدها راسا می توانند نسبت به استخدام رسمی آزمایشی آنان اقدام و یک نسخه از حکم مربوطه را به سازمان مرکزی ارسال دارند به حال استخدام رسمی قطعی اعضای هیات علمی منوط به طی مراحل گزینش علمی و عمومی آنان از طریق سازمان مرکزی خواهد بود.

تبصره 3- فارغ التحصیلان در مقاطع فوق لیسانس و دکتری می توانند با استفاده از مزایای طرح قانونی خدمت مشمولان متخصص تعهدات نظام وظیفه عمومی خود را دانشگاه آزاد اسلامی بگذرانند تعهد خدمت اینگونه متقاضیان به دانشگاه آزاد اسلامی در تهران و شهرستانهای درجه یک ومراکز استان 2 سال به انضمام دوره خدمت سربازی و برای مناطق محروم یکسال به انضمام دوره مزبور خواهد بود.

تبصره 4 – در صورتی که در مدت زمان استخدام پیمانی صلاحیت عضو هیات علمی مورد تایید قرار نگیرد واحد مربوطه ملزم به فسخ قرارداد خواهد بود.

ماده 4- وظایف اعضای هیات علمی :

اعضای هیات علمی موظفند به میزان ساعات تعیین شده در ماده 5 این آیین نامه به انجام وظایف مشروحه زیر بپردازند :

1-4- تدریس دروس مطابق برنامه دانشگاه.

2-4- عهده دار شدن راهنمایی دانشجویان .

3-4- انجام امور پژوهشی درزمینه های مربوط با پیشنهادرئیس واحد دانشگاهی و تایید سازمان مرکزی.

4-4- انجام سایر امور که از طرف واحد درارتباط با آموزش به وی محول می شود.

ماده 5 – تعداد ساعات کار موظف :

1-5- تعداد ساعات کار موظف در هفته ( تدریس و غیر تدریس ) برای اعضای هیات علمی تمام وقت 32 ساعت می باشد.

2-5- تعداد ساعات تدریس اعضای هیات علمی تمام وقت , 10 ساعت در هفته خواهد بود.

3-5- حداقل ساعات تدریس برای روسا و معاونین واحدها که به عضویت هیات علمی در آینده و ( دارای درجه دکتری یا فوق لیسانس می باشند ) به ترتیب 4 ساعت و 6 ساعت خواهد بود که با تدریس ساعات مزبور حقوق کامل ( منظور از حقوق بر مبنای 10 ساعت تدریس است ) دریافت خواهند داشت و برای مسئولین ( روسای تمام وقت گروههایی که عضو هیات علمی هستند در واحدهای بسیار بزرگ و بزرگ بین 6 تا 10 ساعت و به تشخیص رئیس واحد و تایید سازمان مرکزی ) تعیین می گردد.

حداقل ساعات تدریس اعضای هیات علمی شاغل در سازمان مرکزی بنا به پیشنهاد معاونت مربوط و تصویب ریاست دانشگاه تعیین خواهد گردید.

4-5- چناچه عضو هیات علمی بنا به تشخیص رئیس واحد دانشگاهی مربوط لازم باشد بیش از ساعات موظف تعیین شده در هفته تدریس نماید به تعداد ساعات تدریس اضافی از ساعات موظف غیر تدریس در هفته وی کسر و برابر آیین نامه حق التدریس مابه تفاوت حق التدریس ساعتی و ساعات کار غیر تدریس را دریافت خواهند داشت.

5-5- در صورتی که عضو هیات علمی بنا به نیاز لازم باشد خارج از ساعات موظف خود کار غیر تدریس نماید حق الزحمه وی به ازای هر ساعت کارغیر تدریس عبارت از مجموع حقوق پایه ( 4 ساعت تدریس در هفته ) به اضافه سوابق تدریس دانشگاهی , به اضافه مزایای مخصوص تقسیم بر 150 خواهد بود .

6-5- هر عضو هیات علمی نباید کمتر از ساعات تعیین شده تدریس نماید.

ماده 6 مزایای مخصوص :

1-6- به منظور جذب متخصصان مورد نیاز دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه در نقاط محروم کشور می توان تا میزان دویست درصد حقوق پایه به عنوان مزایای مخصوص به حقوق و مزایا به شرح زیر اضافه نمود:

الف – تامیزان 30 درصد نقاط غیر محروم و 50 درصد نقاط محروم به تشخیص رئیس واحد .

ب – علاوه بر بند الف تا میزان 50 درصد نقاط غیر محروم و محروم به تشخیص رئیس منطقه .

پ – علاوه بر بند الف و ب بالا تا میزان 120 درصد نقاط غیر محروم و 100 درصد در نقاط محروم بنا به درخواست واحد از طریق رئیس منطقه و تائید ریاست دانشگاه .

ماده 7 – فسخ قرار داد در مورد افضای هیات علمی پیمانی :

1-7- دانشگاه می تواند بایک ماه اعلامی قبلی ابلاغ اعضای هیات علمی پیمانی را فسخ نماید.

2-7- عضو هیات علمی پیمانی می تواند حداقل یک ماه قبل از پایان هرسال تحصیلی نسبت به فسخ قرار داد یا اعلام همکاری درنیمسال بعد تصمیم خود را کتبا به اطلاع واحد دانشگاهی برساند.

ماده 8 – میزان حقوق و مزایا :

1-8- حقوق اعضای هیات علمی بر اساس 10 ساعت تدریس در هفته تعیین می گردد.

تبصره 1- حقوق پایه دانشیار عبارت است از حقوق پایه استادیار به اضافه 10 در صد آن .

تبصره 2- حقوق پایه استاد عبارت است از حقوق پایه استاد یار به اضافه 20 در صد آن .

تبصره 3- حقوق پایه براساس 4 ساعت تدریس در هفته محاسبه می گردد.

تبصره 4- منظور از حقوق کامل : حقوق براساس 10 ساعت تدریس در هفته و منظور از حقوق پایه حقوق بر اساس 4 ساعت تدریس در هفته است.

2-8- حق سرپرستی وسایر پرداختها مطابق آیین نامه مربوط و جدول امتیازات واحدها خواهد بود.

3-8- سوابق تدریس دانشگاهی و پیش دانشگاهی اعضای هیات علمی قبل از استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی و نیز سوابق تدریس آنان در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس جدول ضمیمه محاسبه و بر اساس آن مرتبه و پایه علمی اعطا می شود.

4-8- حق فرزند , مسکن و خواربار طبق ضوابط دانشگاه تعیین می شود این مزایا تنها به اعضای هیات علمی تمام وقت تعلق می گیرد.

ماده 9- مرخصی استخقاقی واستعلاجی :

1-9- مدت مرخصی استحقاقی سالیانه اعضای هیات علمی رسمی که با دانشگاه همکاری دارند یک ماه در سال با کلیه حقوق و مزایای مربوط خواهد بود و زمان آن به جز تعطیلات تابستانی به وسیله گروه آموزشی و تایید رئیس واحد دانشگاهی تعیین می گردد.

2-9- مرخصی استحقاقی قابل ذخیره برای سالهای بعد خواهد بود و در موارد بسیار ضروری چنانچه واحد دانشگاهی نیاز داشته باشد می تواند ایام مرخصی استحقاقی عضو هیات علمی را باز خرید نماید.

3-9- استفاده از مرخصی استعلاجی به مدت 4 ماه در سال با حقوق و مزایای کامل خواهد بود.

آیین نامه مرخصی های کارکنان اداری

هدف

ماده 1- به منظور تامین آسایش و رفاه حال کارکنان اداری استفاده از مرخصی و مزایای مشروحه زیر برقرار و برای اجرای هماهنگ و یکنواخت در سطح دانشگاه آزاد اسلامی آیین نامه آن به مورد اجرا گذارده می شود:

تعاریف

ماده 2- گلیه کارکنان اداری دانشگاه که به هر نحو جهت استقال به کار در دانشگاه آزاد اسلامی به طور تمام وقت یا نیمه وقت استخدام شده یا می شوند مشمول این مقررات بوده و جهت اختصار , استفاده  از این مقررات فارغ از مرتبه شغلی و عنوان سازمانی (( مستخدم )) نامیده می شود.

ماده 3- منظور از کارکنان اداری در این مقررات کلیه کارکنان دانشگاه به استثنای اعضای هیات علمی می باشند.

ماده 4- کارکنان نیمه وقتب مذکور در این آیین نامه مستخدمینی هستند که طبق قرار دادهای مربوطه کمتر از 44 ساعت و حدقل 22 ساعت درهفته اشتغال به خدمت دارند.

ماده 5- سرپرست مربوطه , مدیر , یا رئیس یا مسئول هر قسمتی است که بدون در نظر گرفتن موقع و عنوان آن قسمت , حق اظهار نظر درباره مرخصیهای مستخدمین حوزه سرپرستی خودر ا داشته و یا اختیار اخذ تصمیم درباره آن نیز به او تفویض شده باشد.

ماده 6- انواع مرخصیهای کارکنان اداری به طور کلی به استحقاقی – استعلاجی – بدون حقوق تقسیم و شرح هر یک به ترتیب زیر خواهد بود.

ماده 7- استفاده از هرنوع مرخصی موکول به در خواست مستخدم و موافقت دانشگاه و صدور حکم توسط کارگزینی می باشد.( طبق نمونه های پیوست )

ماده 8 – مستخدمین دانشگاه مذکور در ماده 2 در برابر یکسال خدمت , استحقاقی یکماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا و فوق العاده های مستمر دریافتی را دارند.

ماده 9- استفاده از نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه الزامی است چناچه استفاده از مرخصی مذکور در همان سال ناشی از عدم موافقت دانشگاه با در خواست مرخصی مستخدم به مقدور نگردد وجه آن پس از درخواست مستخدم در واحدها با تصویب رئیس واحد و در سازمان مرکزی با تصویب معاونت اداری و مالی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 10 – نیمه دیگر مرخصی استحقاقی سالانه در صورت عدم استفاده ذخیره می گردد و حداکثر میزان ذخیره مرخصی در طول خدمت سه ماه خواهد بود.

ماده 11- حداکثر مدتی که مستخدم در یکسال می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی ذخیره شده سنوات خدمت قبل استفاده نماید. جمعا دو ماه می باشد.

ماده 12 – در خواست تمدید مرخصی استحقاقی , در حال مرخصی بلامانع است لکن استفاده از آن به هر حال موکول به وجود استحقاق و موافقت دانشگاه می باشد.

ماده 13 – در صورت بازنشستگی – از کارافتادگی – ترک کار – اخراج یا فوت مستخدم کلیه وجوه مرخصی ذخیره شده وی تا روز قطع خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایا و فوق العاده های مستمر دریافتی محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره – در صورت فوت مستخدم وارث قانونی وی ذیحق به دریافت وجوه مذکور می باشند.

ماده 14- استفاده از مرخصی کمتر از یک روز کار بلامانع است . در این صورت ساعات مرخصی استفاده شده درهرماه توسط کارگزینی محاسبه و جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود استفاده از مرخصی ساعتی موکنول به دخواست مستخدم و تایید سرپرست مربوط خواهد بود.

ماده 15 – به دوران مرخصی بدون حقوق و ایام تعلیق مرخصی استحقاقی تعلیق نمی گیرد.

ماده 16 –عدم حضور مستخدم در محل کار خود که مدت آن از سه روز تجاوز ننماید و مستند به علل مشروحه زیر باشد بنابه اعلام مستخدم و ارئه مدرک مثبته موجه شناخته شده وغیبت مستخدم بر حسب علت جز مرخصی استخقاقی یا استعلاجی وی محسوب و حکم لازم صادر خواهد شد در غیر اینصورت غیبت غیر موجه محسوب و طبق مقررات رفتار خواهد شد:

الف – بیماری مستخدم

ب- صدمات ناشی از حوادث که به مستخدم یا پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان او وارد آمده باشد .

ت- بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یافرزندان مستخدم

ث – فوت همسر

ج – ازداوج مستخدم یا فرزندانش

چ- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات

ح- سایر موارد اضطراری ناشی از عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار مسخدم باشد.

ماده 17- روزهای تعطیل بین ایام مرخصی جز مرخصی محصوب خواهد شد.

مرخصی استعلاجی :

ماده 18- هرگاه مستخدم بیمار شود آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراقب ر ادر کوتاهترین مدت به دانشگاه اعلام و متعاقبا گواهی پزشک معالج خود را ارائه نماید.

ماده 19- چنانچه مستخدم بیمار مشمول مقررات کار و تامین اجتماعی باشد با وی مطابق مقررات مذکور رفتار خواهد شد و به موجب همان مقررات درصورت عدم اشتغال به کار حقوق و مزایا و فوق العاده خواهد شد و به موجب همان مقررات در صورت عدم اشتغال به کارحقوق و مزایا و فوق العاده مستمروی به استثنای سه روز اول بیماری از بودجه دانشگاه قطع وبرای به بقیه مدت مستحق دیافت غرامت دستمزد ایام بیماری از محل صندوق تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 20- مدارک پزشکی مورد قبول و عمل سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی دربازه مستخدم بیمار از حیث احراز بیماری و علت عدم اشتغال به کار و صدور حکم مرخصی استعلاجی برای دانشگاه نیز اعتبار خواهد بود.

ماده 21- هرگاه مستخدم بیمار, مشمول مقررات تامین اجتماعی نباشد اعلام بیماری و گواهی پزشک معالج وی توسط سرپرست مربوطه جهت صدور حکم به کارگزینی ارسال می شود.

آیین نامه فوق العاده روزانه (ماموریت )

ماده 1- ماموریت عبارت از وظیفه موقتی است که غیر از وظیفه شاغل در پست سازمانی خوددر خارج از محل اصلی کار به وی محول شود.

ماده 2- مامور به کسیب اطلاق می شود که به دستور کتبی مسئوولان دانشگاه ( حکم ماموریت ) برای مدت معین و به منظور انجام کاردانشگاه به خارج از محل اصلی کار خود که حداقل 100 کیلو متر با آن فاصله داشته اعزام شود.

ماده 3- موضوع , محل , مدت به تاریخ شروع و خاتمه ماموریت , نوع وسیله نقلیه رفت وبرگشت در حکم ماموریت که به امضای مقامات مجاز دانشگاه می رسد مشخص می گردد.

ماده 4- حکم ماموریت در 4 نسخه ( نسخه مامور – اموراداری یا کارگزینی – امور مالی –دبیرخانه ) تهیه و صادر می گردد.

ماده 5- درخواست اعزام شاغل به ماموریت توسط مسوول مستقیم وی صورت می گیرد و موافقت با انجام آن در واحدهای دانشگاهی عهده رئیس واحد ودر سازمان مرکزی حسب مورد به عهده ریاست دانشگاه و یا معاونان دانشگاه خواهد بود.

ماده 6- مامور در مدت ماموریت در حال اشتغال بود و هرگونه اتفاقی که برای او حادث شود به عنوان حادثه ضمن خدمت تلقی می شود.

ماده 7- ( تهیه وسیله نقلیه و یا بلیت هواپیما- قطار – اتوبوس و غیره به عهده دانشگاه می باشد و در صورت تهیه بلیت توسط مامور هزینه آن در مقابل اسناد مثبته به وی پرداخت می شود) و چنانچه ماموریت ب اموفقت دانشگاه با وسیله نقلیه شخصی انجام شود هزینه سفر ب هازیا هر کیلومتر 20 ریال حسب جدول بین شهری وزارت راه وترابری پرداخت می شود.

ماده 8- میزان فوق العاده روزانه مامورین غیر عضو هیات علمی   جمع حقوق و مزایای مستمر آنها خواهد بود مشروط بر اینکه حداقل از 000/35000 ریال برای هر روز کمتر نباشد.

ماده 9- در صورتی که مامور برای انجام ماموریت خود ناگزیر به اقامت شبانه باشد بابت هرشب هزینه اقامت مبلغ 000/3000 ریال به عنوان حق بیتوته به وی پرداخت می شود.

تبصره – ماموریتی که ساعت برگشت روز پایان ماموریت آنها به دلایل موجه بعد از نیمه شب بینجامد, در صورتی که صبح روز بعد در محل کار خود حاضر شوند برای آن شب حق بیتوته دریافت خواهند کرد.

ماده22- دانشگاه می تواند به منظور احراز بیماری تعیین طول مدت معالجه یااستراحت , نظریه پزشک معتمد دانشگاه را استعلام و یابیمار ر اجهت معاینات پزشکی به ایشان معرفی نماید و پس از احراز , نسبت به صدور حکم مرخصی استعلاجی اقدام نماید.

ماده 23- حداکثر مدت مرخصی استعلاجی , مستخدمین غیر مشمول مقررات تامین اجتماعی که به تشخیص دانشگاه ناشی از حوادث حین انجام وظیفه باشد سه ماه و درغیر آن یک ماه در سصال خواهد بود ومدت مذکور با استفاده حقوق و مزایا می باشد.

ماده 24 – مخارج معالجه صدمات که در راه انجام وظیفه به مستخدمین وارد می ستود توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد تشخیص میزان مخارج بر حسب مدارک مثبته که مستخدم ارئه می نماید با دانشگاه بوده و نظر دانشگاه در این خصوص ملاک اعتبار خواهد بود.

ماده 25 – مدت مرخصی استعلاجی مستخدمین زن به مناسب زایمان جمعا 12 هفته با استفاده از حقوق و مزایا و با توجه به شرایط و مقررات قانون تامین اجتماعی می باشد مشمولین قانون تامین اجتماعی در مدت مذکور از غرامت دستمزد کمک با بارداری استفاده می نمایند ودراین مدت حقوق ومزایای ایشان از بودجه دانشگاه قطع می گردد.

مرخصی بدون حقوق

ماده 26 – استفاده از مرخصی بدون حقوق با شرایط زیر ممکن خواهد بود :

ماده 27- حداکثر مدت استفاده از مرخصی بدون حقوق یک ماه درسال و حداکثر سه ماه درطول خدمت خواهد بود.

ماده 28- استفاده از مرخصی بدون حقوق بیش از مدت فوق الذکر منوط به تصویب ریاست دانشگاه خواهد بود.

مقررات مختلف :

ماده 29- ترتیب و نحوه استفاده از مرخصی درباره مامورین خدمت در دانشگاه طبق مقررات سازمان متبوع خود خواهد بود و در مورد سایر مستخدمین مانند پاره وقت و امثال آن بایستی ضمن قرارداد خرید خدمت آنان پیش بینی و حسب مورد اقدام شود. ( که حداکثر آن از یکماه در سال تجاوز نمی نماید)

تبصره – رعایت حداقل شرایط مذکور در مقررات قانون کار درباره این دسته از مستخدمین الزامی است .

ماده 30 – احکام مرخصی در 5 نسخه به شرح زیر تهیه و صادر می گردد.

آیین نامه حضور و غیاب

از آنجا که یکی از اصول پیشبرد اهداف سازمانی وجود انضباط و ارج نهادن به وقت است . لذا رعایت آن هم از اهم وظایف هر شاغل به شمار رفته و در صورت عدم اجرای آن حسن انتظام امور مختل و موجب از هم گسستگی شالوده یک سازمان ودانشگاه خواهد شد , بنابر این مقررات زیر با هدف فوق تیه و تدوین یافته است :

بخش الف – اصول کلی

ماده 1- ساعات کار تمام وقت کارکنان غیر اعضای هیات علمی 44 ساعت و اعضای هیات علمی تمام وقت 32 ساعت در هر هفته است .

تبصره 1- اعضای هیات علمی که علاوه بر 32 ساعت کارتمام وقت , اضافه کار در احکام آنان پیش بینی شده ملزم هستند به میزان ساعات تعیین شده در احکام خود در هفته همکار ی نمایند.

تبصره 2- کارکنانی که قرار داد نیمه وقت و یا پاره وقت با دانشگاه دارند براساس مقاد قرارداد فی مابین همکاری می نمایند.

ماده 2- شروع کار روزانه  صبح لغایت 15 وروزهای پنج شنبه 13 بعد از ظهر خواهد بود.

لینک کمکی