دانلود رایگان تحقیق در مورد احکام روزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود رایگان تحقیق در مورد احکام روزه :

احکام روزه
روزه آن اسـت که انسان برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چیزهایی که روزه راباطل می کند و شرح آنها بعدا گفته می شود خودداری نماید.
نیت
مـسـالـه 422 – لازم نـیـسـت انـسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثلا بگوید فردا راروزه می گیرم , بلکه همین قدر که برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را بـاطل می کند انجام ندهد کافی است , و برای آن که یقین کند تمام این مدت را روزه بوده , باید مـقـداری پـیـش از اذان صـبح و مقداری هم بعدازمغرب از انجام کاری که روزه راباطل می کند خودداری نماید.

مـسـاله 423 – انسان می تواند در هرشب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند, و بهتر است که شب اول ماه هم نیت روزه همه ماه را بنماید.
مساله 424 – وقت نیت روزه مستحبی از اول شب است تا موقعی که به اندازه نیت کردن به مغرب وقـت مانده باشد که اگر تا این وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و نیت روزه مستحبی کند روزه او صحیح است .

مـسـاله 425 – اگر بخواهد غیر روزه رمضان روزه دیگری بگیرد باید آن را معین نماید, مثلا نیت کـنـد کـه روزه قـضـایـا روزه نـذر مـی گیرم .
ولی در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان می گیرم , بلکه اگر نداند ماه رمضان است یا فراموش نماید, و روزه دیگری را نیت کند روزه ماه رمضان حساب می شود.
مـسـاله 426 – اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشدمثلا نذر کرده بـاشـد کـه روز معینی را روزه بگیرد, چنانچه عمدا تا اذان صبح نیت نکند,روزه اش باطل است , و اگـر نـدانـد کـه روزه آن روز بر او واجب است یا فراموش کند و پیش ازظهر یادش بیاید چنانچه کاری که روزه را باطل می کند, انجام نداده باشد و نیت کندروزه او صحیح وگرنه باطل می باشد.

مـسـالـه 427 – اگـر مریض پیش ازظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را بـاطـل مـی کـنـد انجام نداده باشد, باید نیت روزه کند, و آن روز را روزه بگیرد و چنانچه بعدازظهر خوب شود, روزه آن روز بر او واجب نیست .
چیزهایی که روزه را باطل می کند
مساله 428 – نه چیز روزه را باطل می کند: اول : خـوردن و آشامیدن .
دوم : جماع .

سوم : استمنا , و استمنا آن است که انسان با خودکاری کند کـه مـنـی از او بـیرون آید.
چهارم : دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبرعلهیم السلام .
پـنـجـم : رسـانـدن غبار غلیظ به حلق .
ششم : فروبردن تمام سر درآب .
هفتم :باقیماندن برجنابت وحیض و نفاس تا اذان صبح .
هشتم : اماله کردن با چیزهای روان .
نهم : قی کردن , واحکام اینها درمسائل آینده گفته می شود.

1 – خوردن و آشامیدن مـسـالـه 429 – اگـر روزه دار عمدا چیزی بخورد یا بیاشامد, روزه او باطل می شود, چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب , چه معمول نباشد مثل خاک وشیره درخت , و چه کم بـاشـد یا زیاد, حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو بـرد روزه او بـاطـل مـی شـود مـگر آن که رطوبت مسواک در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود.
مـسـالـه 430 – اگـر مـوقعی که مشغول غذاخوردن است بفهمد صبح شده , باید لقمه رااز دهان بـیـرون آورد و چـنانچه عمدا فروبرد روزه اش باطل است و به دستوری که بعدا گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب می شود.
مـسـالـه 431 – احـتـیاط مستحب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار مـی رود خـودداری کـنـد, ولـی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند یا به جای دوا استعمال می شود اشکال ندارد.

مـسـالـه 432 – اگـر روزه دار چـیزی را که لای دندان مانده است عمدا فرو ببرد, روزه اش باطل می شود.
مـسـالـه 433 – جـویـدن غـذا بـرای بـچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولابه حلق نـمی رسد, اگر چه اتفاقا به حلق برسد, روزه را باطل نمی کند, ولی اگر انسان از اول بداند که به حـلـق می رسد چنانچه فرو رود, روزه اش باطل می شود و باید قضای آن را بگیردو کفاره هم بر او واجب است .
س 234 – آیا استفاده بیماران تنفسی و ریوی از اسپری ها, مضر به روزه است یاخیر؟ ج – ظاهرا مبطل نیست , و خوردن و آشامیدن محسوب نمی شود.
435 – آیـا شـخص روزه دار مریض می تواند در ماه مبارک رمضان , سرم یا آمپول تقویتی تزریق کند؟ ج – احتیاط, در ترک است , هر چند نمی توان آن را مبطل دانست , و صدق اکل و شرب بر آن , محل تامل , بلکه منع , است .

436 – آیا می توان به علت ضعفی که در اثر روزه گرفتن به انسان دست می دهد,روزه نگرفت ؟ ج – روزه گـرفـتـن بـاعث ضعف است , و اگر ضعف انسان که از روزه پیدا می شود, قابل تحمل و متعارف باشد, باعث سقوط روزه نمی شود.
2 – جماع مـساله 437 – جماع روزه را باطل می کند, اگرچه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود ومنی هم بیرون نیاید.
س 438 – آیـا مـعـاینه زن حامله در حال روزه توسط ماما یا دکتر زنان , در صورتی که به ناچار باید دست را داخل فرج کنند؟ روزه را باطل می کند یا خیر؟ ج – آنچه که مبطل روزه است , جماع است , نه داخل کردن مثل دست در فرج زن .

3 – دروغ بستن به خدا و پیغمبر مـسـالـه 439 – اگـر روزه دار بـه گـفـتـن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به خدا و پیغمبر وجانشینان آن حضرت عمدا نسبت دروغ بدهد اگر چه فورا بگوید دروغ گفتم یا توبه کند,روزه او باطل است و احتیاط واجب آن است که حضرت زهرا سلام اللّه علیها و سایرپیغمبران و جانشینان آنان هم در این حکم فرقی ندارند.
مـساله 440 – اگر بخواهد خبری را که نمی داند راست است یا دروغ نقل کند,بنابراحتیاط واجب بـایـد از کـسـی که آن خبر را گفته , یا از کتابی که آن خبر در آن نوشته شده نقل نماید لکن اگر خودش هم خبر بدهد روزه اش باطل نمی شود.
مساله 441 – اگر چیزی را به اعتقاد این که راست است از قول خدا یا پیغمبر نقل کندو بعد بفهمد دروغ بوده , روزه اش باطل نمی شود.

4 – رساندن غبار غلیظ به حلق مساله 442 – رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می کند, چه غبار چیزی باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد, یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است .
مساله 443 – اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود,چنانچه گمان داشته که به حلق نمی رسد روزه اش صحیح است .
س 444 – در ماه رمضان برای تمیز کردن ظروف از وایتکس استفاده می کردم که ناگاه ته حلقم تلخ , و آب از چشمانم جاری شد, آیا روزه ام باطل است ؟ اگر در وقت رنده کردن پیاز یا خرد کردن سبزی , ته حلق سوزش پیدا کند, چطور؟ آیا اگر دروقت شکستن قند, ته حلق شیرین شود, روزه باطل است یا نه ؟ ج – در فـرض سـؤالات , روزه باطل نیست , چون علاوه بر آنکه عمد نبوده , خوردن وآشامیدن هم محسوب نمی شود.
5 – فروبردن سر درآب مساله 445 – اگر روزه دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد, اگر چه باقی بدن او از آب بیرون باشد, بـایـد قـضای آن روزه را بگیرد.

ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سربیرون باشد, روزه باطل نمی شود.
مـسـالـه 446 – اگـر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فروبرد,روزه اش باطل نمی شود.
6 – باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح مـسـالـه 447 – اگـر جنب عمدا تا اذان صبح غسل نکند, یا اگر وظیفه او تیمم است عمداتیمم ننماید, روزه اش باطل است .
مساله 448 – اگر بدون عمد در روزه واجبی که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معین است تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید روزه اش صحیح است .
مـسـاله 449 – کسی که جنب است و می خواهد روزه واجبی بگیرد که مثل روزه رمضان وقت آن معین است , چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود, می تواند باتیمم روزه بگیرد و صحیح است .
مـساله 450 – کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد, اگر خود را جنب کند, روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود, ولی اگربرای تیمم وقت دارد, چنانچه خود را جنب کند, با تیمم روزه او صحیح است ولی گناهکاراست .
مـساله 451 – اگر گمان کند که به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعدبفهمد وقت تنگ بوده چنانچه تیمم کند روزه اش صحیح است .

مـسـالـه 452 – کـسـی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند که اگر بخوابد تاصبح بیدار نمی شود, نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود, روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود.
مـسـالـه 453 – اگـر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا غسل نکند, یا اگر وظیفه او تیمم است عمدا تیمم نکند روزه اش باطل است .
مساله 454 – اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد, چـنانچه بخواهد روزه ماه رمضان را بگیرد باید تیمم نماید و روزه اش صحیح است , و اگر بخواهد روزه مـسـتحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذری یاروزه قضای ماه رمضان بگیرد اگر چه بدون تیمم هم روزه اش صحیح است ولی احتیاطمستحب آن است که تیمم کند.

مـسـالـه 455 – اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد, یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده ,روزه او صحیح است
مساله 456 – اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود, یا در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند اگر چه نزدیک مغرب باشد, روزه او باطل است .

لینک کمکی