دانلود رایگان مقاله پیکر بندی سیستم در bios setup

ارد بخشی از متن دانلود رایگان مقاله پیکر بندی سیستم در bios setup : هر سیستم کامپیوتری باید دارای یک پیکربندی باشد. این پیکربندی در XT ها توسط جامپرها و در سیستم های AT توسط اطلاعات ذخیره شده در حافظه RAM موسوم به CMOS تعیین می شود. در سیستم های XT با جابجایی جامپرها، تعریف پیکربندی از درایو 5/3 به ؟ و یا از صفحه نمایش تکرنگ به رنگی و غیره قابل انجام می باشد. در حالی که در سیستم های AT برای عوض کردن پیکربندی آن باید اطلاعات و پارامترهای موجود در حافظ CMOS را تغییر دهیم. 1-12 اجرا کردن ست آپبا اجرا کردن ست آپ در صفحه نمایش منوی اصلی شکل 1-12 ظاهر خواهد شد.تذکر: ست آپ شکل 1-12 از نوع AMI بوده که برای وارد شدن به آن باید ق

دانلود رایگان مقاله منافقین و جنگ تحمیلی

ارد بخشی از متن دانلود رایگان مقاله منافقین و جنگ تحمیلی : هر سیستم کامپیوتری باید دارای یک پیکربندی باشد. این پیکربندی در XT ها توسط جامپرها و در سیستم های AT توسط اطلاعات ذخیره شده در حافظه RAM موسوم به CMOS تعیین می شود. در سیستم های XT با جابجایی جامپرها، تعریف پیکربندی از درایو 5/3 به ؟ و یا از صفحه نمایش تکرنگ به رنگی و غیره قابل انجام می باشد. در حالی که در سیستم های AT برای عوض کردن پیکربندی آن باید اطلاعات و پارامترهای موجود در حافظ CMOS را تغییر دهیم. 1-12 اجرا کردن ست آپبا اجرا کردن ست آپ در صفحه نمایش منوی اصلی شکل 1-12 ظاهر خواهد شد.تذکر: ست آپ شکل 1-12 از نوع AMI بوده که برای وارد شدن به آن باید ق

دانلود رایگان ارزیابی عملکرد غشاهای سرامیکی در بهبود محیط زیست

ارد بخشی از متن دانلود رایگان ارزیابی عملکرد غشاهای سرامیکی در بهبود محیط زیست : هر سیستم کامپیوتری باید دارای یک پیکربندی باشد. این پیکربندی در XT ها توسط جامپرها و در سیستم های AT توسط اطلاعات ذخیره شده در حافظه RAM موسوم به CMOS تعیین می شود. در سیستم های XT با جابجایی جامپرها، تعریف پیکربندی از درایو 5/3 به ؟ و یا از صفحه نمایش تکرنگ به رنگی و غیره قابل انجام می باشد. در حالی که در سیستم های AT برای عوض کردن پیکربندی آن باید اطلاعات و پارامترهای موجود در حافظ CMOS را تغییر دهیم. 1-12 اجرا کردن ست آپبا اجرا کردن ست آپ در صفحه نمایش منوی اصلی شکل 1-12 ظاهر خواهد شد.تذکر: ست آپ شکل 1-12 از نوع AMI بوده که برای وارد شدن به آن باید ق