دانلود رایگان مدلسازی آبخوان دشت مرودشت - خرامه با استفاده ازgis

فرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهريتعداد صفحات :10چکیده مقاله: آب ازمهمترین عامل توسعه بشری می باشد که بطور یکنواخت درکل سطح زمین پراکنده نشده است امروزه بدلیل تغییرات آب وهوایی و کاهش نزولات جوی و همچنین توسعه کشاروزی صنعتی و تامین آب شرب و درنتیجه تقاضای بیش ازحد آب سبب شده است که بسیاری ازابخوانهای کشور درمعرض خطرکاهش شدید مخزن اب زیرزمینی قرارگیرند ازاین رو دردهه های اخیر مدلسازی منابع آب سطحی و زیرزمینی به عنوان ابزاری کارامد دربحث مدیریت منابع آب مطرح است جهت مدلسازی تلفیقی دقیق این دومنبع نیاز به حجم داده های زیادی است ک

دانلود رایگان پالایش اتوماتیک سیاست در سیستم های مدیریت سیاست - محور

فرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهريتعداد صفحات :10چکیده مقاله: آب ازمهمترین عامل توسعه بشری می باشد که بطور یکنواخت درکل سطح زمین پراکنده نشده است امروزه بدلیل تغییرات آب وهوایی و کاهش نزولات جوی و همچنین توسعه کشاروزی صنعتی و تامین آب شرب و درنتیجه تقاضای بیش ازحد آب سبب شده است که بسیاری ازابخوانهای کشور درمعرض خطرکاهش شدید مخزن اب زیرزمینی قرارگیرند ازاین رو دردهه های اخیر مدلسازی منابع آب سطحی و زیرزمینی به عنوان ابزاری کارامد دربحث مدیریت منابع آب مطرح است جهت مدلسازی تلفیقی دقیق این دومنبع نیاز به حجم داده های زیادی است ک

دانلود رایگان بررسی نقش حیاط مرکزی و نسبت مساحت اجزا تشکیل دهنده آن در پایداری محیطی - نمونه موردی: خانه های قاجاری شیراز

فرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهريتعداد صفحات :10چکیده مقاله: آب ازمهمترین عامل توسعه بشری می باشد که بطور یکنواخت درکل سطح زمین پراکنده نشده است امروزه بدلیل تغییرات آب وهوایی و کاهش نزولات جوی و همچنین توسعه کشاروزی صنعتی و تامین آب شرب و درنتیجه تقاضای بیش ازحد آب سبب شده است که بسیاری ازابخوانهای کشور درمعرض خطرکاهش شدید مخزن اب زیرزمینی قرارگیرند ازاین رو دردهه های اخیر مدلسازی منابع آب سطحی و زیرزمینی به عنوان ابزاری کارامد دربحث مدیریت منابع آب مطرح است جهت مدلسازی تلفیقی دقیق این دومنبع نیاز به حجم داده های زیادی است ک